//
you're reading...

Kráľ kráľov 2013/ 14

3.2 Poď / za / mnou! (1.-3. Božie prikázanie)

 

sscc_seguidores_de_jesus

Príhovor z 3. nedele v období “cez rok” A na stiahnutie TU.

                                                                                               Sv. otec František:

Položme si otázku: Aký zmysel má pre nás týchto desať slov? Čo hovoria nášmu uponáhľanému a zmätenému svetu, ktorý vyzerá, akoby chcel žiť bez Boha?

 1. Desať Božích prikázaní je Boží dar. Slovo „príkaz“ nie je v móde. Súčasnému človeku pripomína niečo negatívne, vôľu niekoho, kto určuje hranice, kto stavia v živote prekážky. Dejiny, aj tie nedávne, sú nanešťastie poznačené tyraniou, logikou a ideológiami, ktoré so sebou priniesli nátlak a útlak, ktoré nehľadali dobro človeka, ale moc, úspech a zisk. Desať Božích prikázaní však prichádza od Boha, ktorý nás stvoril z lásky, od Boha, ktorý uzavrel zmluvu s ľudstvom, Boha, ktorý chce jedine dobro človeka. Uverme Bohu! Dôverujme mu! Desatoro nám ukazuje cestu a vytvára istý druh „etického kódexu“, ktorý slúži na vybudovanie spravodlivej spoločnosti pre človeka. Koľko je vo svete nerovnosti! Koľko hladu ako po jedle, tak aj po pravde! Koľko morálnej a materiálnej chudoby vychádza z odmietania Boha a jeho nahrádzania mnohými modlami! Nechajme sa viesť týmito desiatimi slovami, ktoré osvecujú a usmerňujú toho, kto hľadá pokoj, spravodlivosť a dôstojnosť.

 2. Desať Božích prikázaní naznačuje cestu slobody, ktorá nachádza svoje naplnenie v zákone Ducha, napísaného nie na kamenných tabuliach, ale v srdci (porov. 2 Kor 3,3) – tam je zapísané Desatoro! Je nevyhnutné pamätať si, kedy dal Boh izraelskému národu skrze Mojžiša týchto desať prikázaní. Pri Červenom mori ľud zakúsil veľké oslobodenie. Rukou sa dotkol Božej sily a vernosti, Boha, ktorý ich vyslobodil. Teraz, ten istý Boh na hore Sinaj, ukazuje svojmu ľudu a nám všetkým cestu, na ktorej ostaneme slobodní, cestu, ktorá je vtlačená do ľudského srdca ako všeobecne platný morálny zákon (porov. Ex 20,1-17; Dt 5,1-22). Desať Božích prikázaní nemôžeme vnímať ako obmedzenie slobody, nie, ony tým nie sú. Musíme ich vidieť ako indikátory k slobode. Nie sú obmedzeniami, ale smerovkami k slobode! Učia nás odmietnuť otroctvo, do ktorého nás privádzajú mnohé modly, ktoré si sami staviame. Zakúsili sme to veľakrát v dejinách a zakusujeme to aj dnes. Prikázania nás učia otvoriť sa širšej dimenzii ako je tá materiálna a žiť v úcte voči iným ľuďom, víťaziac nad dychtivosťou po moci, vlastnení, peniazoch, aby sme ostali úprimní v našich vzťahoch, ochraňovali celé stvorenie a živili celú planétu vysokými, vznešenými, duchovnými ideálmi. Žiť podľa Desatora Božích prikázaní znamená byť verní sebe samým, našej najpravdivejšej prirodzenosti a kráčať ku skutočnej slobode, o ktorej nás Ježiš učí v Blahoslavenstvách (porov. Mt 5,3-12.17; Lk 6,20-23).

3. Desatoro je zákonom lásky. Mojžiš vystúpil na vrch, aby od Boha dostal tabule Zákona. Ježiš ide opačným smerom: Boží Syn sa skláňa, schádza a vstupuje do našej ľudskej prirodzenosti, aby nám ukázal hlboký význam týchto desiatich slov. Miluj svojho Pána celým srdcom, celou dušou a celou svojou silou a blížneho ako seba samého (porov. Lk 10,27). Toto je najhlbší význam Desatora: Ježišov príkaz, ktorý v sebe zahŕňa všetky ostatné príkazy: Prikázanie lásky. Preto hovorím, že Desatoro Božích prikázaní znamená prikázania lásky. Srdce Desatora je v tomto: Láska, ktorá prichádza od Boha a dáva zmysel životu, láska, ktorá nám umožňuje žiť nie ako otrokom, ale ako skutočným deťom, láska, ktorá oživuje všetky vzťahy: s Bohom, so sebou samými – často na to zabúdame – a s inými. Skutočná sloboda neznamená nasledovať vlastný egoizmus, naše slepé vášne, ale znamená milovať, rozhodovať sa pre to, čo je dobré za každých okolností. Desatoro nie je akýmsi hymnom na „nie“, ale hymnom na „áno“. To „áno“ Bohu, „áno“ Láske. Keď však hovorím „áno“ Láske, tak hovorím „nie“ neláske, a to „nie“ je dôsledkom toho „áno“, ktoré prichádza od Boha a uschopňuje nás milovať.

 Znovuobjavme a žime týchto desať Božích slov! Povedzme „áno“ týmto „desiatim cestám lásky“, ktoré zdokonalil Kristus, aby ochránil človeka a priviedol ho k pravej slobode! Nech nás Panna Mária sprevádza na tejto ceste. Zo srdca udeľujem svoje požehnanie všetkým vám, vašim najbližším a vašim mestám. Ďakujem vám všetkým!

 DESATORO ( Spytovanie svedomia ):

1. prikázanie:

  Ja som Pán, tvoj Boh, a preto nebudeš trpieť okrem mňa iných bohov.

  Máš možnosť orientovať sa podľa pravdy, a nie podľa mienky druhých. Máš šancu vložiť svoju dôveru v Boha, a nie do prázdnych a falošných slov ľudí. Máš príležitosť me­rať svoju lásku Božou láskou, a tak čerpať silu a odvahu k zmysluplnému životu.

Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Miluj svojho blížneho ako seba samého. (Mt 22, 37 – 39)

Teoreticky je mojím Bohom Otec, Syn a Duch Svätý. Prakticky je ním to, čomu dávam prvé miesto vo svojich myšlienkach, citoch, kvôli čomu konám svoje skutky, čo mám najradšej.

Čo je u mňa to prvé? Ja sám, niekto z ľudí alebo nejaká vec? Peniaze, moje brucho, moja česť? Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa – koľkým veciam slúžim viac ako Bohu (počítač, TV, mobil, futbalová lopta,…)? Ktorej najviac, ktorá vec je na hlavnom oltári u mňa? Ako vyzerajú moje modlitby? Svätá omša? Sviatosti? Usilujem sa poznávať Boha (v modlitbe, v druhých ľudoch, vo Svätom Písme)?  Nehanbím sa za svoje presvedčenie? Neupadol som do stavu zúfalstva, nedôvery v Božiu lásku a milosrdenstvo? Opovážlivo som sa spoliehal na Božie milosrdenstvo a hrešil som s vedomím, že však mi Boh odpustí? Nepripisoval som stvoreným veciam nadprirodzené účinky: povera, veštenie, horoskopy, čarovanie, rôzne talizmany (podkova, zub z medveďa a pod.)?

Nespáchal som hriech svätokrádeže tým, že som v stave ťažkého hriechu pristupoval k sv. príjimaniu, potupením premenených hostií, ukradnutím nejakej veci v kostole alebo na cintoríne?

2. prikázanie:

 Nevezmeš meno Božie nadarmo ! (Ex 20,7)

Nebudeš Boha zneužívať ako frázu, ani ako pohodlnú výhovorku, lebo nie je lacnou hračkou, ktorá sa použije a odhodí. Máš možnosť kriticky kontrolovať svoje myšlienky a slová a zmysluplne ich používať v kontakte s ľuďmi. Máš šancu orien­tovať sa podľa Boha a byt’ s ním v kontakte. Máš príležitosť neklamať a nehľadať výhovorky, ale zastávať sa práv druhých.

Každý si chráni svoje meno – svoju česť.  Nesmieme urážať česť nášho Otca. Preto:

 Nevyslovujem meno Boha v hneve, neúctivo, s preklínaním, v spojení s oplzlými výrazmi? Neprisahám krivo?, t.j. prisahám a klamem zároveň? Nepreklínam, alebo s oplzlými výrazmi nevyslovujem meno Panny Márie a svätých? Nerobil som si vtipy zo svätých alebo z náboženských úkonov, obrazov, sôch, krížov, zo Sv. Písma? Ako sa rozprávam s Bohom (roztržito, povrchne, mechanicky)?

 3. prikázanie:  Spomni, aby si deň sviatočný svätil!

 Budeš svätiť nedeľu. Máš možnosť odpočinúť si a zhromaždiť sily. Máš šancu pripomenúť si ciel’ svojho života a neutekať pred sebou. Máš príležitosť spomenúť si na deň, keď Kristus vstal z mŕtvych, a stať sa tak schopnejším života.

 Sviatočný deň  mám zasvätiť  Pánovi – odpútať  sa od všetkého, čo ma odťahuje od Boha a odpočinúť si. Preto sú  zakázané namáhavé, hlučné práce a tiež tie, ktorými pohoršujem iných ľudí.
Ťažko zhreším, ak sa bez vážneho dôvodu nezúčastním v ten deň sv. omše alebo prídem neskoro (po Evanjeliu) alebo vynechám niektorú hlavnú časť (obetovanie, premenenie, prijímanie). Ale sv. omša v predvečer  príkazaného sviatku alebo nedele je platná.
Tiež sa vážne prehrešujem, ak som počas sv. omše veľmi nesústredený, vyrušujem ostatných alebo stojím pred kostolom a nesledujem priebeh sv. omše.
Všedné hriechy spácham, ak prídem neskôr ( do Evanjelia ), ak som počas sv. omše roztržitý, myslím na iné veci, ale pritom sledujem sv. omšu.
Venujem vo sviatočné dni viac času Pánovi, rozjímaním, športom, rekreáciou, odpočinkom, čítaním?
Nepremárnil som vzácny čas pri televízore, PC, pri nemiernej zábave alebo športe?
Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes