//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Ako z hriechov charizmy? DC pre animátorov v .mp3

jezis enneagramExistujú úvahy, že eneagram pochádza už zo staroveku alebo starovekého Grécka, tieto však nie sú dokázané. Pravdepodobne je syntézou starších tradícií (Sedem hlavných hriechov, Kabbalah, Sufi, atď). V modernej forme bol spracovaný viacerými autormi, za prvého sa považuje Gurdjieff.

Na Slovensku je známy najmä z knihy Richarda Rohra Eneagram.

Deväť typov –  poznámky/text

Typy sú označené číslami z toho dôvodu, že nemajú žiadny negatívny ani pozitívny náboj. Autori sa zhodujú na tom, že žiaden typ nie je lepší ako iný, každý má nejaké prednosti aj zápory. Kvôli lepšej zapamätateľnosti sa však často označujú prívlastkami.

 

Pod jednotlivými typmi ponúkame niektoré  prednášky na stiahnutie. Sú označené zelenou farbou.

 

3 centrá poznámky text

CENTRUM myslenia – BRUCHO/ inštinkty * prednáška

 • Osmička (šéf, ochranca, násilník): Osmičky sa majú strach o seba. Sú prirodzení vodcovia, schopní a vášniví, ale taktiež manipulatívni, krutí, chcú zničiť všetko na svojej ceste. Snažia sa ovládať svoj život a osud, obávajú sa byť ohrození a kontrolovaní inými.

Prednáška * Poznámky/Text

 • Deviatka (vyjednávač, mierotvorca, ochranca): Deviatky ovláda ich empatia. V dobrom prípade sú citlivé, chápavé, nežné, upokojujúce a v „mieri so svetom“. Na druhú stranu, často sa dištancujú od konfliktov, ľahostajne idú s ostatnými, ich túžbami, vyčleňujú sa zo všetkého, konajú nečinnosťou. Obávajú sa konfliktov spôsobených ich schopnosťou súčasne pochopiť oba protichodné názory, nadovšetko sa snažia udržať pokojnú myseľ.

Prednáška * Poznámky/Text

 • Jednotka (reformátor, kritik, perfekcionista): Tento typ sa zameriava na celistvosť. Môžu byť múdre, súdne a inšpirujúce pri svojom hľadaní pravdy. Avšak často majú sklon dištancovať sa od svojich chýb a môžu sa stať pokryteckými a príliš kritickými, predstierajúc zdanie cnosti aby zakryli vlastné slabiny. Najväčšia obava jednotky je vlastné zlyhanie, najväčší cieľ je dokonalosť.

Prednáška * Poznámky/Text

CENTRUM myslenia – SRDCE * prednáška

 • Dvojka (dobrák, pomáhač, opatrovateľ): Dvojky sa považujú za dobré, keď sú súcitné, vnímavé, ohľaduplné a štedré; môžu upadnúť do pasívne-agresívneho správania pripútanosti a manipulácie. Dvojky chcú predovšetkým byť milované a potrebované, najviac sa obávajú, že sú nehodné lásky.

Prednáška * Poznámky/Text

 • Trojka (súťaživec, športovec, úspešný): Sú veľmi prispôsobivé a otvorené sa zmeniť. Niektoré prejdú životom s dôverou a autenticitou, iné si obliekajú množstvo masiek. Správajú sa tak, ako si myslia, že budú prijaté a zabúdajú na skutočnú pravdu o sebe. Obávajú sa byť nehodné a usilujú sa, aby „stáli za to“.

Prednáška * Poznámky/Text

 • Štvorka (romantik, individualista, umelec): Sú motivované obavou, že samé osebe nemajú identitu alebo význam. Majú radi individualizmus a sú často umelecky tvorivé. Často unikajú do vnútorného sveta, márne hľadajúc niečo, čo nikdy nemôžu nájsť, vytvárajúc špirálu melanchólie.

Prednáška * Poznámky/Text

CENTRUM myslenia – HLAVA * prednáška

 • Päťka (pozorovateľ, mysliteľ, vyšetrovateľ): Veria, že sú hodné len tým, čím prispievajú. Päťky sa naučili stiahnuť sa, pozorovať bystrými očami a hovoriť len v prípade, keď ich pozorovanie pohne svetom. Niekedy robia toto, inokedy sa stiahnu celkom, stávajú sa samotárski pustovníci, a cynicky odmietajú sociálny kontakt. Päťky sa obávajú byť nekompetentné, na všetko sa chcú vopred pripraviť.

Prednáška * Poznámky/Text

 • Šestka (lojalista, obhajca, diablov advokát): Šestky nadovšetko túžia po stabilite. Preukazujú neochvejnú oddanosť a zodpovednosť, ale majú sklony k extrémnemu strachu a pasívnej agresivite. Ich najväčšia obava je nemať podporu a vedenie.

Prednáška * Poznámky/Text

 • Sedmička (pôžitkár, nadšenec, dobrodruh): Sedmičky poletujú od jednej činnosti k druhej. Sú rozhodnuté nevidieť zlo, bolesť a utrpenie a chcú utiecť pred nimi do svojej predstavivosti, do dobrodružstva, radovánok. V lepšom prípade majú radi svet s jeho rôznymi radosťami a divmi; skutočne prežívajú každú chvíľu, v horšom horúčkovito naháňajú jednu novú skúsenosť za druhou v obave, že ich sklame to, čo už majú.

Prednáška * Poznámky/Text

ZÁVER:

Prednáška

Príhovor

Krídla

Všeobecne sa verí, že pre každého človeka je jeden typ podstatný, koreňový. Avšak často majú tzv. krídla, teda povahy, ktoré sú susedné na kruhu (pre typ 1 sú krídla typy 2 a 9). Niektorí autori tvrdia, že každý má obe krídla rovnako vyvinuté, iní, že môže jeden prevažovať alebo nemusí byť významný ani jeden.

Vývoj osobnosti

V diagrame sú naznačené šípky, z každého typu jedna vychádza a jedna doň vchádza. Vychádzajúca je tzv. útecha (alebo smer integrácie, čísla 1-7-5-8-2-4-1 a 9-3-6-9), vchádzajúca je stres (alebo smer dezintegrácie, čísla v opačnom poradí). Ak sa človek cíti veľmi dobre alebo zle, smeruje k správaniu typu útechy, resp. stresu. Napríklad, šťastná Jednotka preberie niektoré zo správania Sedmičky (čo dáva zmysel, lebo Jednotka má sklony k sebaodsudzovaniu, zatiaľčo Sedmička si vždy dovolí vychutnať si danú chvíľu). Na druhú stranu, nešťastná Jednotka preberá niektoré črty Štvorky (najmä nutkavé sebaskúmanie; taktiež zdieľajú určitú mieru znechutenia zo seba samého).

Takto môže človek za život prejsť viacerými typmi; v prípade, že ide v smere integrácie, stáva sa z neho celistvá osobnosť, ktorá má prednosti viacerých typov a naopak. Podstatný typ však stále zostáva. Avšak nie je jednota v tom, či má človek daný typ vrodený alebo je najmä získaný výchovou a životnými skúsenosťami.

Inštinktové podtypy

Každý typ má aj tri hlavné podtypy. Každý z deviatich typov má niektorý typ dominantný, iný podporný a posledný najmenej významný („Instinctual Stack“):

 • Sebazáchovný podtyp: zameriava sa na vlastné prežitie a pohodu (vzťah k sebe)
 • Sexuálny podtyp: zameriava sa na dôveru a vzťah jeden k jednému
 • Sociálny podtyp: zameriava sa na ostatných, skupiny a spoločenstvá

Porovnávacie tabuľky typov

! Typ Obraz seba Vyhýbanie sa Pokušenie Koreň hriechu Pasca Charakteristika
JEDNA mám pravdu mrzutostiam dokonalosť zlosť citlivosť (nedotklivosť) reformátori
DVA pomáham núdznosti pomáhanie druhým pýcha lichotenie (láskavosť, úslužnosť) mama (pomocníci), šedá eminencia
TRI mám úspech zlyhaniu zdatnosť (výkonnosť) lož (podvod) ješitnosť (povrchnosť) Mr. Perfect
ŠTYRI som iný/á všednosti pravosť (autentickosť) závisť zádumčivosť (melanchólia) tragický romantik
PÄŤ vidím do všetkého prázdnote poznanie chamtivosť (lakomstvo) lakomstvo zberateľ, filozof
ŠESŤ konám svoju povinnosť chybnému chovaniu istota strach (úzkosť) zbabelosť resp. odvaha advocatus diaboli
SEDEM som šťastný/á bolesti idealizmus nestriedmosť (obžerstvo) plánovanie generalisti, keep smiling
OSEM som silný/á slabosti spravodlivosť nehanblivosť (nemravnosť) odplata revolucionári
DEVÄŤ som spokojný/á konfliktu sebaznižovanie lenivosť (acedia) lenivosť (pohodlnosť) peacemakers
! Typ Výzva (Povolanie) Ovocie Ducha Štýl hovoru Idealizácia – som dobrý, keď som
JEDNA rast jasný pokoj (trpezlivosť), radostná pohoda poučný, moralizujúci úprimný, pilný, poriadny
DVA sloboda (milosť) pokora lichotivý, radiaci milý, nesebecký, ochotný pomôcť
TRI nádej (vôľa Božia) pravdivosť (poctivosť) získavajúci, uchvacujúci úspešný, kompetentný, efektívny
ŠTYRI pôvodnosť (zjednotenie s Bohom) vyrovnanosť (rovnováha) lyrický, nariekavý originálny, citlivý, kultivovaný
PÄŤ múdrosť (riadenie Božie) objektivita vysvetľujúci, systematický múdry, chytrý, vnímavý
ŠESŤ viera (dôvera) odvaha varujúci, ohraničujúci verný, poslušný, lojálny
SEDEM realizmus (spolupôsobenie s Bohom) striezlivosť (striedma radosť) žvanivý, rozprávajúci príbehy optimistický, veselý, roztomilý
OSEM zľutovanie (pravda) nevinnosť vyzývajúci, demaskujúci spravodlivý, silný, mám prevahu
DEVÄŤ láska čin monotónny, uhýbajúci mierny, harmonický, vyrovnaný
! Typ Vlastnosti Krista Modlitba Otče náš
JEDNA pedagogika, tolerancia, trpezlivosť ktorý si na nebesiach,
DVA starostlivosť, milosrdenstvo, solidarita posväť sa meno Tvoje,
TRI ctižiadostivosť, ráznosť, predvídavosť príď Tvoje kráľovstvo,
ŠTYRI tvorivosť, citlivosť, prirodzenosť buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi
PÄŤ odstup, striezlivosť, múdrosť chlieb náš každodenný daj nám dnes
ŠESŤ vernosť, poslušnosť, dôvera a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom
SEDEM životná radosť, oslávenie, bolesť a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od všetkého zlého,
OSEM konfrontácia, jasnosť, plná moc lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky vekov.
DEVÄŤ pokoj, mierumilovnosť, láska Amen. Otče náš.
! Typ Obranné mechanizmy Životná úloha (učiť sa) Sexuálne podtypy Sociálne podtypy Sebazáchovné podtypy
JEDNA kontrola konania (reakcie) je mnoho ciest žiarlivosť neprispôsobivosť úzkostlivosť
DVA potlačenie (svojich potrieb) vecnosť, nevtieravá služba zvádzanie/útok ctižiadosť výhody
TRI stotožnenie (identifikácia) byť sama mužskosť/ženskosť prestíž istota
ŠTYRI umelecké povznesenie vyvinúť zdravý realizmus konkurenčný boj stud obrana
PÄŤ ústup (rozdeľovanie) jednať, vášnivo sa zamilovať dôvera totemy útočisko
ŠESŤ projekcia preberať zodpovednosť sila/krása povinnosť vrelosť
SEDEM úspornosť odhaliť lesti racionalizácie náchylnosť k dráždidlám obetavosť obhajoba
OSEM zapretie vysporiadať sa s mocou snaha vlastniť/oddanosť priateľstvo spokojné prežívanie
DEVÄŤ otupenie (umŕtvenie) prekonať cynizmus spojenie zdieľanie chuť
Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes