//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Adorácia: Ježišu, zachráň nás

Ježišu, zachráň nás – adorácia PDF  Array Vytlačiť Array  E-mail
„JEŽIŠU, ZACHRÁŇ NÁS!“Eucharistická adorácia

Vstupná pieseň: „Otče, zjednocujeme sa pred Tebou.“

Úvodná meditácia: Sme tu, Ježiš, pred Tebou v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a zjednocujeme sa pred nekonečne veľkým darom Tvojej lásky ku každej jednej z nás a k celému ľudstvu. V Eucharistii je obsiahnutá celá obnova, ktorú si Ty, Kriste priniesol na tento svet, keď si prišiel z večnosti a prijal si ľudskú prirodzenosť. Si viditeľným obrazom Neviditeľného, vtelená láska, až po smrť verná láska, láska, ktorá je silnejšia než smrť a trvá naveky.

Krátke ticho

Čítanie zo Svätého Písma: „Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápoly … Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia.“ (Porov.: Pieseň piesní 8, 6 – 7)

Meditácia: Pane, ďakujeme Ti za svedectvo mnohých mučeníkov od dávnych počiatkov kresťanstva až po dnešné časy: za mučeníkov, ktorí zomreli, lebo nechceli zradiť toho, ktorého milovali a stále milujú. Svojou ochotou slobodne zomrieť vydali svedectvo, že láska k Tebe, Ježiš, je silnejšia než sama smrť. Boli schopní k tomuto kroku, lebo zakúsili Tvoju lásku. Chceli splatiť Tvoju lásku, ba svojou vlastnou krvou ju spečatiť. Práve to potvrdzujú a dosvedčujú sr. Jula, sr. Berchmana, sr. Krizina, sr. Antonija a sr. Bernadeta, rehoľné sestry, Dcéry Božskej Lásky, známe tiež ako mučenice z Driny. Katolícka Cirkev ich vyhlásila za blahoslavené a započítala ich do zástupu mučeníkov, „…to sú tí, ktorí prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ (Zjv 7, 14) Sú hodné, aby sa nazývali blahoslavené, lebo za najťažších okolností, v utrpení a prenasledovaní vydali skvelé svedectvo vernosti Bohu a svojim rehoľným sľubom.

Krátke ticho

Vzývanie Ducha Svätého: Ďakujeme Ti Pane, že si vyzdvihol tieto svietiace príklady vernosti a lásky. Ony premenili tmu násilia na požehnanie, z ktorého žije Cirkev a každá z nás. Horeli láskou a horlivosťou v snahe po svätosti od svojho krstu až po smrť. Ježiš, posilňuj nás svojou blízkosťou a povzbudzuj nás ich príkladom, aby sme sa Ti úplne odovzdali. Sme zjednotené v tejto modlitbe, vzdávame Ti vďaky a prosíme Ťa: zošli nám svojho Ducha, aby nás posilňoval v našom povolaní a viedol nás k láske a svätosti.

Príď, Duchu Svätý, ktorý nás obnovuješ v krstnej vode a robíš nás deťmi Božími. Obnov v nás ochotu slúžiť Ti v rehoľnom stave, do ktorého si nás Ty povolal, aby sme ostali verné Tvojmu volaniu k láske. Pomáhaj nám, aby sme Ťa skutočne milovali, Tebe pokorne slúžili a Tebe naplno dôverovali.

Všetky: Vylej na nás svojho Ducha a všetky nás obnov!

Príď, Duchu Svätý, ktorý si nás zjednotil v Kristovi. Daj, aby sme znova a znova zakúsili oživujúce, príjemné a náročné spoločenstvo s Bohom. Daruj nám Tvoje dary sily, múdrosti a rozumu, aby sme obstáli v pokušeniach a vytrvali v ťažkostiach. Pomáhaj nám, aby sme sa v rozhodujúcich chvíľach nášho života držali Ježiša, jediného víťaza nad mocnosťami Zlého a tmy a nedali sa zviesť z cesty dobra.

Všetky: Vlej do nás Tvoju silu a všetky nás obnov!

Príď, Duchu Svätý, ktorý si naše srdcia urobil svojím chrámom. Urob nás otvorenými a pozornými na Tvoje vnuknutia, ochotnými verne a vytrvalo plniť Tvoju vôľu, aby sme sa nevzdávali ani vtedy, keď za túto vernosť nám treba draho zaplatiť a keď sa nám odpláca za dobré so zlým. Daj nám neotrasiteľnú vieru vo víťazstvo dobra vo vlastnom živote, v živote blížneho, v spoločnosti a vo svete.
Všetky: Vlej svoju milosť do nás a obnov nás!

Meditácia: Pane, Ty nás živíš so svojím telom a slovom, aby sme boli schopné odvážne odpovedať na požiadavku Tvojej lásky, ku ktorej si nás povolal. Príkladný život rehoľných sestier z Pale potvrdzuje, že dar mučeníctva dostávajú tí, ktorí lásku, ktorou sú sami milovaní,  spoznajú, opätujú a v ňu veria. Mučeníctvo si bezpodmienečne vyžaduje prípravu a rast až k zrelosti. Ich každodenný život bol bezvýhradnou prípravou na mučeníctvo. Podľa výpovedí  tých, ktorí ich poznali, žili príkladne a verne svoju príslušnosť ku Kristovi podľa svätých sľubov v duchu charizmy kongregácie. Neštítila sa im žiadna námaha v nasadení všetkých svojich schopností a nadaní pre rast Božieho kráľovstva na Zemi. V rozličných situáciách každodenného života sa učili „ešte pred smrťou zomrieť“. Využívali aj malé príležitosti, aby „sebe zomreli“, a tak boli pripravené položiť život za Krista, keď príde tá hodina. Mučeníckou smrťou potvrdili, že sa oplatí nielen pre NEHO žiť, ale aj pre NEHO zomrieť.

Krátke ticho

Sme vyzvané žiť lásku, ktorá sa uskutočňuje a stelesňuje v rodine, v spoločenstve, na pracovisku, v škole,… Sme si vedomé, že naše srdcia sú často zamknuté, tvrdé – neschopné pochopiť jednoduchosť Tvojho slova. Daj, aby sme prijímali Tvoje slovo s otvoreným a ochotným srdcom, s úctou, pozorne a pokorne, tak ako Tvoje svedkyne lásky. Daj, aby sme nielen počúvali, ale aj boli ochotné konať konkrétne skutky lásky.

Čítanie zo Svätého Písma: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. (Porov. 1 Jn 4, 7 – 11)

Pieseň

Meditácia: Ježišu, Syn Boží, Ty si sa obetoval za naše hriechy a zjavil si nám Božiu lásku, ktorá je počiatkom všetkých našich námah a zásluh. Tu, pred Tebou, sa Ti plné dôvery zverujeme, Tebe, ktorý si nás prvý miloval. Ty si za nás zomrel na kríži a ukázal si nám, že smrť nie je koniec. Týmto svojím vykupiteľským činom si nám ukázal cestu k objatiu Boha. Ježiš, Ty žiješ a si skutočne tu. Nárokuješ si náš čas, našu pozornosť, ale predovšetkým naše srdcia, ktoré majú byť pokorné, skrúšené, otvorené a ochotné, aby Tvoje slová našli ohlas v našej hĺbke a mohli nás uzdraviť, posilniť a povzbudiť.

Pomôž nám ponoriť sa do Tvojej eucharistickej prítomnosti, aby sme cítili, že sme dokonale milované a ukryté v Božej nekonečnej a múdrej prozreteľnosti. Mučenice z Driny sa deň čo deň ohrievali na Slnku, ktorým si Ty, eucharistický Ježiš. Robili tak nielen preto, aby prijali Tvoje teplo a dobro, ale aj preto, aby sa mohli o to, čo prijali podeliť s tými, ku ktorým boli poslané. Vedeli, že láska, prijatá z eucharistického prameňa, musí byť darovaná ďalej, dokonca aj tým, ktorí zablúdili v studenej a tmavej noci. Jediná stopa, ktorá sa na mieste požiaru zničeného a vyhoreného kláštora v Pale zachovala, bolo cibórium so spálenými hostiami – stopa prameňa, z ktorého čerpali silu pre svoj posledný skok viery, aby nedotknuto zachovali svoje zasvätenie a svoju príslušnosť k Tebe, Ježiš. Ich posledné volanie o pomoc: „Ježišu, zachráň nás!“ je tiež dôkazom ich bezhraničnej dôvery v toho, na ktorého sa každý deň spoliehali.

Krátke ticho

Pieseň

Skrze Tvoju prítomnosť, Ježiš, dostáva náš každodenný život nové obzory. Pobádaš nás robiť nové kroky okrem nášho vychodeného chodníka a pozývaš nás ku zmene života. Pane, daj nám otvorené srdce, aby sme počúvali Tvoj hlas a žili svoje povolanie vo vernosti a v láske. Daj, aby sme Ťa v ťažkostiach života s dôverou vzývali, ako to robili mučenice z Driny. Opakujme všetky: “Ježiš, zachráň nás!“ (nasleduje časť litánií k mučeniciam z Driny). Po každej invokácii opakujeme: „Ježiš, zachráň nás!“

V ťažkostiach života,                                                           Ježiš, zachráň nás!
V neistote a pochybnostiach,
V nebezpečenstve života,
V smútku a žiali,
V strachu a úzkosti ,
V opustenosti a samote,
V biede a núdzi,
V našich bolestiach,
Keď nás premáha hriech,
Keď nás premáhajú závislosti,
Keď nás druhí ohovárajú a osočujú,
V netrpezlivosti a nedostatku lásky,

Nechajme v sebe doznieť všetky záležitosti a potreby, od ktorých chceme byť Ježišom, Jeho blízkosťou oslobodené!

Požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

Pieseň

Záverečná pieseň

Sr. Gordana Igrec, FDC
Do nemčiny preložila sr. M. Paula Boršćak, FDC
Do slovenčiny preložila sr. M. Edith Gavajdová, FDC

http://www.marianky.sk/o-nas/drinske-mucenice/167-adoracia

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes