// archives

Znovu začať od Krista

This category contains 148 posts

Dejme Bohu šanci (CZ,11:50)**

1. čtení – 1 Sam 3,3b-10.19 Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. Čtení z první knihy Samuelovy. Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: “Samueli!” On odpověděl: “Tady jsem.” Běžel k Elimu a řekl: “Tady jsem, volal jsi mě.” On pravil: “Nevolal jsem tě, vrať se a spi.” Šel tedy spát. Hospodin zavolal […]

VIDEO: Náš potenciál (pokřtěných) (CZ,12:34)*****

1. čtení – Iz 42,1-4.6-7 Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil. Čtení z knihy proroka Izaiáše. Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot […]

VIDEO: Vánoce jako klíč: Moudrost se rodí v tichu (CZ, 12:00)*****

od 9:52 K rozjímání: 2. čtení – Ef 1,3-6.15-18 Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě […]

VIDEO: Hodnota času (CZ, 11:28)*****

K ROZJÍMANÍ: čtení – Gal 4,4-7 Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. (Bratři!) Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce […]

VIDEO: Rodina: setkání tří generací (CZ, 15:09)*****

Promluva od 18:44 K rozjímání: Evangelium – Lk 2,22-40 Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!’ Přitom chtěli také podat oběť, jak […]

3 tajemství vyrovnanosti Jana Křtitele (CZ; 10:53)*****

PROMLUVA ze 3. Adventní neděle “B”ONLINE I KE STAŽENÍ ZDE Rozjímání: Evangelium – Jan 1,6-8.19-28 Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. Slova svatého evangelia podle Jana. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit […]

VIDEO: 3 vhledy do světa svatých (CZ, 16:40)*****

K rozjímání: Evangelium: Mt 5,1-12a Slova svatého evangelia podle Matouše.Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: “Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo […]

Každodenní Nejsvětější Trojice (CZ 14:48)***

Promluva ze Slavnosti Nejsvětější Trojice online a ke stažení ZDE. Často děláme znamení kříže, když začínáme a končíme modlitby, když slavíme mši svatou s ostatními, když opouštíme své domovy nebo před řízením svého auta nebo při projíždění kolem kostela či kaple. Znamení kříže je samo o sobě jednou z nejkratších a nejkrásnějších modliteb. Tímto znamením […]

VIDEO: WiFi Boží lásky (CZ, 14:02)******

K rozjímání: Evangelium: Jan 15,9-17 Slova svatého evangelia podle Jana.Ježíš řekl svým učedníkům: “Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve […]

3 přání pro naše mámy (CZ 13:50)*****

Promluva na 5 neděli velikonoční a Den matek ONLINE i KE STAŽENÍ ZDE. (Mary R.S.Korzan) (pre všetky mamičky …) Keď si si myslela, že sa nepozerám, pripla si na chladničku moju prvú maľbu. A ja som chcela namaľovať ďalšiu. Keď si si myslela, že sa nepozerám, nakŕmila si zatúlanú mačku, a ja som si pomyslela, […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

„Zuzko, zlatíčko, podej tátovi noviny, prosím.“
„Ach tati, ty jsi neskutečně staromódní. Jaképak noviny, když existují smartphony, notebooky, iPady,… Kdo dnes potřebuje noviny?“
„Dobrá, tak mi podej třeba iPad,…“
Moucha se nikdy nedozvěděla, jak draho vyšel její pohřeb na kuchyňském stole…

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 162 524
  • 499 652