//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

celé KATECHEZY: Desatero – Modlitba Páně – Apoštolské vyznání víry

Pracovní listy k tomuto cyklu (pouze pro Desatero) jsou zde:http://katecheze.evangnet.cz/desatero-sada-pracovnich-listu

Pro mladší děti je k dispozici sada pracovních listu k Modlitbě Páně:http://katecheze.evangnet.cz/modlitba-pane-pracovni-listy-pro-nejmensi

Elektronická příručka ke stažení k jednotlivým částem cyklu jsou zde:http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/desatero-katecheticka-prirucka…
http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/modlitba-pane-katecheticka-pri…
http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/kredo-katecheticka-prirucka-20…

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. Katechetická příprava
Exodus 20:1-2
Exodus 13:17 – 14:31
Exodus 15:1-2
Exodus 19:1-6
1
První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Katechetická příprava
Exodus 20:3
Soudců 6:7-10
Soudců 6:25-32
2
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám. Katechetická příprava
Exodus 20:4
Daniel 3
3
Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Katechetická příprava
Exodus 20:7
Skutky 3:1-16
4
Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Katechetická příprava
Exodus 20:8-11
Matouš 11:28 – 12:14
5
Páté přikázání: Cti své rodiče. Katechetická příprava Exodus 20:12 6
Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ. Katechetická příprava
Exodus 20:13
2 Paralipomenon 28:1-15
7
Sedmé přikázání: Nezcizoložíš. Katechetická příprava
Exodus 20:13
Jan 8:1-11
8
Osmé přikázání: Nebudeš krást. Katechetická příprava
Exodus 20:15
Genesis 37:12-28
Genesis 40:14-15
Genesis 41:1-57
9
Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Katechetická příprava
Exodus 20:16
1 Královská 21:1-29
10
Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Katechetická příprava
Exodus 20:17-
2 Samuelova 11
11
Otče náš, jenž jsi na nebesích Katechetická příprava
Matouš 6:9
Lukáš 15:11-32
12
Posvěť se jméno tvé Katechetická příprava
Matouš 9:6
Exodus 2:22 – 3:15
13
Přijď tvé království Katechetická příprava
Matouš 6:10
Marek 1:21-39
14
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi Katechetická příprava
Matouš 6:10
Lukáš 2:8-14
15
Chléb náš vezdejší dej nám dnes Katechetická příprava
Matouš 6:11
Exodus 16:1-31
16
Navštívení Marie a její chvalozpěv Katechetická příprava Lukáš 1:26-56 17
Ježíšovo narození Katechetická příprava Lukáš 2:1-7 18
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům Katechetická příprava
Matouš 6:12
Matouš 18:23-35
19
A nevydej nás v pokušení Katechetická příprava
Matouš 6:13
Matouš 26:36-45
20
Zbav nás od zlého Katechetická příprava
Matouš 6:13
1 Samuelova 17:1-11
21
Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky Katechetická příprava
Matouš 6:13
Zjevení 20:1-17
22
Amen Katechetická příprava
Matouš 6:13
Nehemjáš 8:1-12
23
Věřím Katechetická příprava Marek 9:14-29 24
v Boha Otce Katechetická příprava Lukáš 15:11-32 25
všemohoucího Katechetická příprava
Exodus 6:2-13
Exodus 5
Exodus 15
26
Stvořitele nebe i země Katechetická příprava Genesis 1 27
i v Ježíše Krista Katechetická příprava
Matouš 1:16-18
Marek 10:13-16
28
Syna jeho jediného Katechetická příprava Lukáš 20 29
Pána našeho Katechetická příprava Jan 20:24-29 30
jenž se počal z Ducha svatého Katechetická příprava
Lukáš 1:26-37
Genesis 1
31
narodil se z Marie Panny Katechetická příprava Lukáš 2 32
trpěl pod Pontským Pilátem Katechetická příprava Jan 18:28 – 19:16 33
ukřižován Katechetická příprava Jan 19 34
umřel a byl pohřben Katechetická příprava Jan 19:28-42 35
sestoupil do pekel Katechetická příprava Žalmy 88 36
třetího dne vstal z mrtvých Katechetická příprava
Marek 16:9-13
Jan 20:1-29
Lukáš 24:13-33
37
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Katechetická příprava Skutky 1:1-14 38
odkud přijde soudit živé i mrtvé. Katechetická příprava Matouš 25:31-46 39
Věřím v Ducha svatého Katechetická příprava Skutky 2 40
svatou církev obecnou, Katechetická příprava Skutky 2:37-47 41
svatých obcování, Katechetická příprava
Židům 12:1-2
Židům 11
Skutky 2:37-47
42
hříchů odpuštění, Katechetická příprava Lukáš 19 43
těla z mrtvých vzkříšení Katechetická příprava
Izajáš 43:1-5
1 Korintským 15:20-22
44
a život věčný. Katechetická příprava Zjevení 21 45

zdroj: http://katecheze.evangnet.cz/cykly/desatero-modlitbapane-avv

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes