//
you're reading...

DBV- Prednášky

Pascual Chavez: Večerne slovko o don Boscovi

O čo som požiadal: kontemplovať dona Bosca vychovávateľa,” vyzýva na večernom slovku Pascual Chavez počas stretnutia: Dni Saleziánskej Spirituality, 17. januára 2013. Aktuálnosť don Boscovho preventívneho systému, nekonečné hodnotenia a porovnávania mladých a tejto doby a mnohé otázky dnešnej výchovy a vychovávateľov bez odpovedí nás inšpirovali k sérii článkov o don Boscovi, mladých a preventívnom systéme, ktorú začíname už spomínaným príhovorom Pascuala Chaveza, 9. nástupcu dona Bosca:

“O čo som požiadal: kontemplovať dona Bosca vychovávateľa, usilovať sa dobre spoznávať kontext, v ktorom don Bosco rozvinul skúsenosť, takú odlišnú od našej doby, usiloval sa ho aktualizovať, previesť ho do súčasného kontextu, v ktorom my dnes žijeme. Nezabudnite, že veľkosť dona Bosca spočívala práve v tom, že sa stal svätým tým, že pomáhal svojim chlapcom stať sa svätými preto máme svätého dona Bosca, svätého Dominika Savia a ďalších chlapcov z oratória. Don Bosco bol mnohostrannou postavou a ja rád hovorím, že je ako diamant, diamant mnohých plôch: je kňazom, svätcom, zakladateľom, vychovávateľom, pastierom, sociálnym aktivistom, evanielizátorom, divotvorcom, spisovateľom, mužom Cirkvi.  Ale predovšetkým by som povedal, že don Bosco je človekom, ktorého zapálil Duch. Don Bosco bol predovšetkým veľký mystik, veľký mystik. Žil tak preniknutý extázou činnosti, s láskou skutočne plnou  Boha, aj životom plným viery a nádeje. A toto prenášal do mnohých podôb. Predovšetkým tak, že bol človekom veľmi citlivým voči potrebám mladých. Preto je táto solidárnosť voči malým a chudobným jedným z prvkov, ktoré naozaj ukazujú tohto mystického muža, ktorým bol don Bosco: mužom veľkej viery, ktorý naozaj veril v prácu, ktorú konal Duch prostredníctvom neho v rôznych formách a ktorých – ako vieme –dal podobu rúznym formám výchovy, evanjelizácie a sociálneho rozvoja.  Čo je potrebné, aby sme boli ako don Bosco? Je treba byť mužni a ženami viery, schopnými čoho? Vedieť tancovať v rytme Ducha. A on bol taký: bol mužom ,ktorý tancoval v rytme Ducha Svätého a ktorý to premietol – ako som povedal – do svojej veľkej a vášnivej lásky k mladým, do svojho presvedčenia, že najlepším darom, ktorý mohol ponúknuť mladým, je vzácny dar výchovy, ale že cieľom je privádzať ich k plnosti šťastia, života a lásky v Kristovi. Don Bosco sa nikdy nehanbil uznávať hlboko náboženské korene svojej výchovnej inšpirácie, hlboko náboženskú podobu svojho výchovného angažovania a preto don Bosco stále cítil povedal by som, že ho podnecuje Duch, ktorý ho napĺňa veľkou motiváciou, veľkou silou.A skutočne bol veľkým majstrom  výchovno-pastoračného prístupu, ktorý ľuďom pomáhal rozvíjať všetky ich dimenzie. Ale aby to mohol uskutočniť, musel mladých postaviť do stredu svojho života opakovane som to videli v scénach známeho filmu o donovi Boscovi  a teda do stredu všetkých svojich diel. O čom bol silno presvedčený?  Bol silno presvedčený, že každý z nás je povolaný dosiahnuť plnosť života v Kristovi. A tak sa pre dona Bosca výchova stala privilegovaným kanálom práve na dosiahnutie tejto méty, tohto jediného cieľa. Povedal by som ,že pre dona Bosca je výchova bránou, ktorá mladým otvára možnosť dosiahnuť plnosť života, aj určenia seba samých a dozrievania vlastnej slobody a zodpovednosti. Dnes večer mi v jednom tweet-e hovorila jedna z tých, čo sledujú môj tweeter: Veľmi veľa hovoríš o protagonizme mladých. Povedz mi, čo je to podľa teba protagonizmus mladých. Ja som jej povedal: niekoľkými slovami to znamená, že vezmeš do vlastných rúk nádherné poslanie formovať svoju vlastnú identitu, svoju slobodu a svoju zodpovednosť. Toto pre mňa znamená protagonizmus mladých. Preto sa mladý človek naozaj stáva nie objektom výchovy, ale subjektom výchovy – čo je pre nás z hľadiska prístupu veľký rozdiel. Videli sme, že toto sa don Bosco naučil od mnohých ľudí, ktorí ho v živote sprevádzali a poznačili jeho život najprv od mamy Margity, od Calossa, od dona Cafassa, od jeho veľkých spolupracovníkov.

Ako treba predstaviť dona Bosca? Ja by som ho chcel predstaviť pomocou troch charakteristík,  ktorými chcem dnes predstaviť aj profil saleziána.  A chcel by som to urobiť pre všetkých členov saleziánskej rodiny. 1. Don Bosco bol predovšetkým veľký mystik to znamená človek plný  ohňa v srdci,  plný veľkej, vášnivej lásky. A veľmi sa mi páčilo, keď som videl, ako nám pápež Benedikt  XVI v príhovore na poslednej synode povedal, že viera je práve tento plameň, ktorý je v srdci, schopný zapáliť oheň, srdce druhých vlastným ohňom. A preto toto dokázal don Bosco. A to znamená, že pre dona Bosca ako aj pre nás náboženstvo, cesta k svätosti, toto naše povolanie odpovedať na nekonečnú Božiu lásku nie je prídavkom, nie je povinné! Ja som hovorieval: dona Bosca nikdy nezaujíma východiskový bod, v ktorom sa mladí nachádzajú. A tri životopisy, ktoré napísal – životopis Dominika Savia, jemného a majstrovského diela Ducha Svätého, životopis Michala Magoneho, ktorý je, ako sme videli, chlapec z ulice, veliteľom bandy, životopis Františka Besucca, malého pastierika z Álp, totiž východiskový bod pri každej z týchto troch ciest je veľmi rozdielny. Čo je zaujímavé: vedel, kam ich má priviesť poznal cieľový bod.A práve to urobilo dona Bosca veľkým. Ako don Bosco, aj ja mám nádej, že dnešných mladých sa môže dotknúť oheň Ducha prostredníctvom nás a že môžu zakúsiť premieňajúcu, pretrvávajúcu silu práve preto, že sme schopní odovzdávať tieto veci. A don Bosco, tento don Bosco mystik, ten veľký oheň, ktorý mal v srdci, sa takým spôsobom dotýkal sŕdc mladých, že čo mu hovorili? Pomôžte mi stať sa svätým. Takto to výslovne povedal najprv Dominik Savio. Michal Magone, ktorý si prečíta jeho životopis, chce byť ako Dominik Savio, a prostý Besucco povie: Ja nie som schopný dosiahnuť taký stupeň svätosti ako Dominik, ale snáď môžem byť ako Michal Magone. Takže to znamená, že to, čo dokázal urobiť don Bosco, to sme povolaní robiť aj my: mať schopnosť ukazovať mladým vysoké ciele, ktoré majú dosiahnuť. Lebo dnes možno veľkým problémom nie je priemernosť mladých. Mladí majú srdcia hrdinov. To my niekedy nie sme schopní ukazovať vysoké ciele, ktoré majú dosiahnuť, pretože to je veľmi náročné: to zahŕňa aj tých, ktorí tieto veci ukazujú. Tak je autentickým vychovávateľom. A ja si želám, aby sme všetci členovia saleziánskej rodiny na základe povolania boli vychovávateľmi, ľuďmi, ktorí naozaj žijú s ohňom v srdci, a sú schopní nadchnúť srdcia druhých, počnúc mladými.

Takže prvá časť dnešného vychovávateľa: je veľkým mystikom so silnou skúsenosťou Boha, ktorá napĺňa srdce láskou, pretože ho napĺňa dynamizmom, motiváciou a silou. 2. Don Bosco však bol aj veľkým prorokom. Videli sme, ako povedal, že vie odpovedať na mnohé formy zla, postaviť sa na odpor mnohým formám zla, ktoré sa zvlášť týkali života mladých, presne ako sa to deje aj dnes. Nuž kto je to prorok?  Prorok je ten, kto je schopný označiť, ukázať rozdiel; ten, kto mení výzvy na vhodné príležitosti; ten, kto dokáže vidieť v historických dynamických pohyboch súčasnosti veľké procesy budúcnosti a takmer by som povedal, že potom dokáže vytušiť, čo sa z toho môže stať. Je treba, aby sme boli takí: ale prorok, ktorý už ako prvý zbadá, kedy strom začína kvitnúť a zbadá, že sa objavuje čosi nové a práve takto by sme mali vidieť svet mladých. Keď počúvam veľmi mnoho negatívnych analýz mladých, hovorím: don Bosco by sa nikdy necítil dobre pri  týchto analýzach! On, ktorý hovorieval, že dokonca i v tom najnešťastnejšom mladíkovi sú struny dobra a že úlohou vychovávateľa je práve nájsť tieto struny a znovu vybudovať silné osobnosti.  A je to tak. Mladí sa neorientujú v tom, čo o nich hovoríme, keď ich nazývame postmodernými. Veď oni nevedia, čo bolo predtým. Oni sú ľuďmi a deťmi tejto kultúry.  To my dávame nálepky. Oni sa nestotožňujú s našimi analýzami, ktoré robíme. Keď hovoríme: „Sú súčasťou tekutej spoločnosti, no dobre, ale akú inú spoločnosť poznali?! A okrem toho, kto ju vytvoril?! Oni?! Nie! My. Preto je to inak a don Bosco sa prejavoval práve takto. Don Bosco chcel, aby mladí naozaj mali veľké pramene, kde môžu uhasiť smäd, z ktorých sa inšpirujú,  z ktorých skutočne môžu brať – ako som hovoril motiváciu a silu. Tu sa však vynára niekoľko otázok pre nás. A je naozaj otázkou, či sme dnes schopní dotknúť sa srdca mladých. Otázkou je, či sme dnes schopní tancovať v rytme Ducha, aby sme v tejto chvíli vyjadrili niečo nové, ako slovo nádeje, ako východisko do budúcnosti pre mladých. Inými slovami, či sme schopní ako don Bosco nechať sa viesť Duchom. Je zaujímavé, že synoda po prvýkrát začala hovoriť nielen o osobnom obrátení, ale najmä o obrátení pastoračnom, čiže o novej forme konania, o inej forme vytvárania vzťahov s mladými takým spôsobom, že budeme navzájom odpovedať na ich potreby, na ich dnešné očakávania. Aby sa nám nestalo, že budeme dávať odpovede včerajška na otázky dneška. A to môže byť naším rizikom. Prorok je človekom naozaj schopným do hĺbky čítať realitu ako hliadka, ktorá zbadá, že sa objavuje čosi nové a napokon tomu pomôže rozkvitnúť. 3. Tretím prvkom, ktorým by sa podľa mňa dnes mal vyznačovať salezián vychovávateľ a saleziánka vychovávateľka, je stať sa služobníkom mladých. Myslím, že v tomto bola veľkosť dona Bosca:  že cítil, že je služobníkom mladých.  Čo to znamená? Dať mladých do stredu, do stredu nášho života, do stredu našich diel, a keď oni naozaj budú v strede našej pozornosti, potom ich budeme môcť inšpirovať, budeme sa môcť stať- ako som povedal v odpovedi na otázky- spoločníkmi na ceste, ktorí s nimi kráčajú, a kompetentnými vodcami vo veciach, ktoré potrebujú. Mladí veľmi dobre poznajú, keď sú v prítomnosti niekoho, kto je na ich strane, keď hovorí naozaj z presvedčenia, a nie jednoducho z povinnosti, keď buduje naozaj prostredie, ktoré prijíma, a nie prostredie disciplíny.  A napriek tomu bol don Bosco veľmi realistický. Vedel- ako som predtým povedal v odpovedi na otázky, že nie všetci, čo prišli do oratória, sa chcú stať ako Dominik Savio, ani byť statočnými občanmi a dobrými kresťanmi.  Ale nikdy sa neprestal usilovať robiť pre nich to najlepšie.  Zakončím takto: žijeme v súčasnej kríze, ktorá je podľa mňa predovšetkým krízou hodnôt. Je to kríza nie finančná a ekonomická- hoci je aj taká. Je to kríza životných rozhodnutí. Je to kríza individualizmu, zameraného na seba, kríza nedostatku úsilia a najmä nedostatku transcendencie, otvorenosti pre plnosť. Čo chceme robiť ako saleziánska rodina? Chceme ako don Bosco vytvárať prostredie,  v ktorom skutočne uznajú a ocenia našu ľudskú prítomnosť,  ktorá bude pre nich podnetná.  Chceme v našich dielach vytvárať okolnosti, v ktorých sa ľudská dôstojnosť a ľudský život dajú vyššie ako akákoľvek iná hodnota. Chceme sa predovšetkým usilovať odpovedať na túto veľkú výzvu, ktorá je najmä v západnom svete: zabudnutie na Boha. Benedikt XVI. má jeden veľmi pekný výraz, ktorý je novotvarom, výrazom typickým pre neho, keď hovorí o intelektuálnej charite. Ja hovorím, že ako vychovávatelia sme zodpovední práve za toto: pomáhať mladým objavovať túto pravdu, a to ako veľké vyjadrenie lásky, ako veľký prorocký čin, ktorý im môže pomôcť. Dobre.

Skutočne si želám, aby nám tento rok 2013, druhý z trojročia prípravy na dvojsté výročie narodenia dona Bosca pomohol prijať za svoje tri veľké presvedčenia dona Bosca:  1. Veriť v mladých, keď žijeme v spoločnosti,  ktorá obyčajne s mladými nepočíta, nanajvýš len ako s konzumentmi, ako s divákmi, ale nie ako s protagonistami seba samých a spoločnosti.  2. Aby sme dokázali veriť, že výchova je schopná pretvárať zmýšľanie,  pretvárať srdce, pretvárať spoločenské štruktúry,  keď sa uskutočňuje skutočne kvalitne. 3. A veriť v účinnosť preventívneho systému,  ktorý spočíva na týchto troch stĺpoch, o ktorých sme dnes počuli: predovšetkým na Bohu ako prameni všetkého, na všetkých silách dobra, ktoré sú v človeku, ale aj v spoločnosti,  a najmä na veľkej láskavosti.  Ak je nejaký obraz, o ktorom sa mi dnes zdá, že to všetko môže veľmi dobre vyjadriť, tak je to tento, ktorý je tu na tom veľkom plagáte teraz ho zakrývajú všetky tie škatule, ale je to don Bosco, ktorý práve s otvoreným náručím, s viditeľným srdcom počúva, očakáva, prijíma mladých a usiluje sa predkladať im evanjelium radosti, robiť ho hodnoverným a účinným prostredníctvom pedagogiky dobroty. Ďakujem!”

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes