//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

Katechetický cyklus Církevní rok (2014/2015)

K tomuto cyklu není žádná sada pracovních listů. Odkazy na pracovní listy, které se k jednotlivým lekcím mohou hodit, naleznete přímo u jednotlivých lekcí.

První i druhou část katechetické příručky v elektronické podobě lze pořídit v elektronické podobě.

Návod na práci s plakátem církevního roku: http://katecheze.evangnet.cz/prace-s-plakatem-cirkevni-rok

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Tři mudrci Pracovní list Matouš 2:1-12
Nechte děti přicházet Katechetická příprava Matouš 19:14 1
Opakování Desatera Katechetická příprava
Deuteronomium 5
Micheáš 6:8
2 Královská 22 – 23
2
Bohatý mládenec Katechetická příprava
Matouš 19:16-26
Marek 10:17-21
3
Šalomoun Katechetická příprava
1 Královská 2:1-4
1 Královská 2:5-12
1 Královská 3:1-28
1 Královská 6:11-13
1 Královská 8:10-61
4
Na počátku Katechetická příprava Genesis 1:1 – 2:3 5
O zabezpečení života Katechetická příprava Lukáš 12:22-34 6
Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým Katechetická příprava
Marek 7:18-23
1 Timoteovi 4:3-4
Leviticus 11
7
Vděčnost deseti malomocných Katechetická příprava Lukáš 17:10-19 8
Zacheus (den reformace) Katechetická příprava
Lukáš 19:1-10
Efezským 2:8-9
9
Jákobova a Josefova smrt a pohřeb Katechetická příprava
Genesis 49:28 – 50:26
Genesis 12:1-3
Genesis 45:6
10
Boháč a stodoly Katechetická příprava
Lukáš 12:13-21
Lukáš 9:24
11
Vzkříšení Lazara Katechetická příprava
Jan 11:1-47
2 Korintským 5:14
12
Není vzkříšení Katechetická příprava
Lukáš 20:27-40
Žalmy 23
Jan 14:1-6
Zjevení 21
13
Čekání na příchod mesiáše Katechetická příprava Izajáš 10:1-5 14
Zachariáš a Anna Katechetická příprava Lukáš 1:5-25 15
Návštěva u Marie Katechetická příprava Lukáš 1:26-38 16
Ježíšův rodokmen Katechetická příprava Matouš 1:1-17 17
Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Katechetická příprava Lukáš 2:1-20 18
Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Katechetická příprava Matouš 2:1-23 19
Štěpán Katechetická příprava Skutky 6:8 – 7:60 20
Simeon a Anna Katechetická příprava Lukáš 2:21-40 21
Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Katechetická příprava Lukáš 2:41 – 23:52 22
Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Katechetická příprava Lukáš 13:6-9 23
Svatba v Káně galilejské Katechetická příprava Jan 2:1-11 24
Jan Křtitel a Ježíšův křest Katechetická příprava
Lukáš 3:1-17
Marek 1:2-11
Jan 1:6-8
25
Podobenství o hostině Katechetická příprava
Lukáš 14:16-24
Matouš 20:1-10
26
Podobenství o rozsévačovi Katechetická příprava
Matouš 13:3-9
Matouš 13:18-23
Marek 4:1-9
Lukáš 8:4-8
27
Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů) Katechetická příprava
Jan 4:1-26
Žalmy 36:6-10
Izajáš 12:2-3
Přísloví 25:24-28
28
Svěřené talenty Katechetická příprava Matouš 25:14-30 29
Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Katechetická příprava Marek 6:30-44 30
Milosrdný Samařan Katechetická příprava
Lukáš 10:25-37
Leviticus 19:18
Leviticus 25:11-18
Matouš 5:43-44
Matouš 22:34-40
Marek 12:28-34
Římanům 13:8-10
Galatským 5:14
List Jakubův 2:8
1 Janova 5:1-8
31
Rut — vztah k cizincům Katechetická příprava
Rút 2 – 3
Leviticus 19:33
32
Popeleční středa Katechetická příprava Jonáš 1 – 3 33
Ježíšovo pokušení na poušti Katechetická příprava Matouš 4:1-11 34
Nemějte starost Katechetická příprava Matouš 6:25-34 35
Poslední soud Katechetická příprava
Matouš 25:31-46
Daniel 7:13-14
Ezechiel 34:11-24
Ezechiel 18:5-9
Izajáš 53
Izajáš 58:6-10
Žalmy 89:15
Jan 5:28-29
Matouš 23:23
36
Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého Katechetická příprava
Deuteronomium 10:16-19
Marek 9:33-37
37
Jedni druhých břemena neste Katechetická příprava
Skutky 4:32-37
Skutky 6:1-6
Galatským 6:2
38
Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu Katechetická příprava
Matouš 21:1-17
Zacharjáš 14:3-21
Zacharjáš 9:9
2 Samuelova 19 – 20
39
Zrada Jidáše Katechetická příprava
Matouš 26:14-16
Marek 14:10-11
Lukáš 20:3-6
40
Vyvedení z Egypta a jeho slavení Katechetická příprava Exodus 12:1-36 41
Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek) Katechetická příprava
Jan 13:1-20
Jan 13:33-35
42
Strach a modlitba v Getsemane Katechetická příprava
Matouš 26:36-46
Marek 14:32-42
Lukáš 22:40-46
43
Zatčení a soud Katechetická příprava
Lukáš 22:47-54
Lukáš 22:63-71
Lukáš 23:1-25
44
Petrovo zapření Katechetická příprava
Jan 18:15-27
Matouš 26:69-75
Marek 14:60-72
Lukáš 22:54-62
45
Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem Katechetická příprava
Marek 15:21
Matouš 27:54
Marek 15:45
Lukáš 23:47
46
Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš Katechetická příprava
Jan 20:19-29
Lukáš 24:1-12
Marek 16:1-8
47
Cesta do Emauz Katechetická příprava
Lukáš 24:13-35
Izajáš 38:17
Žalmy 71:20
Žalmy 126
Matouš 13
48
Zjevení v Galileji Katechetická příprava Jan 21:1-14 49
Dobrý pastýř Katechetická příprava Jan 10:1-18 50
O církvi Katechetická příprava
Skutky 2:1-11
Skutky 2:37-47
51
Křest etiopského dvořana Katechetická příprava
Skutky 8:26-40
Matouš 3:1-17
Matouš 28:19-20
Exodus 14:15-31
52
Křest Kornélia a jeho přátel Katechetická příprava
Skutky 10
Matouš 3:13-17
53
Nanebevstoupení Páně Katechetická příprava
Skutky 1:1-14
Matouš 28:19-20
Marek 16:15
54
Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel Katechetická příprava
Skutky 8:1-3
Skutky 16:11-34
55
Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Katechetická příprava Jan 3:1-8 56
Ovoce Ducha svatého Katechetická příprava
Galatským 5:22-23
Skutky 2:1-13
Marek 13:9-11
Skutky 8:26-29
Matouš 7:16-20
1 Korintským 12:8-10
1 Samuelova 10:9-12
57
Svatá Trojice Katechetická příprava
Matouš 28:16-20
Deuteronomium 6:4
Izajáš 61:1
Matouš 3:16-17
58
Čas svěřený Katechetická příprava
Kazatel 3:1-15
Matouš 25:14-30
59
Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem Katechetická příprava
Exodus 16:22-30
Genesis 2:1-4
Marek 2:27-28
60
Čas promarněný a proměněný Katechetická příprava Lukáš 16:19-31 61
Čas bláznivě radostný Katechetická příprava
2 Samuelova 6:1-20
Žalmy 132
Žalmy 149:2-3
Žalmy 149:5-6
62
Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) Katechetická příprava 2 Královská 22 63
Hospodin jako matka (Den matek) Katechetická příprava Žalmy 131 64
Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Katechetická příprava Exodus 13:14-16 65

zdroj: http://katecheze.evangnet.cz/cykly/cirkevni-rok-2014

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes