//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

M. Kaplánek: ANIMACE

ANIMACE k zhlédnutí ZDE

Posláním Salesiánů Dona Boska je pomoci mladým lidem, aby si vytvořili a realizovali takový životní program, který jim nepřinese pouhé povrchní uspokojení, ale dá jejich životu smysl. Salesiáni jsou po vzoru svého zakladatele přesvědčeni, že nejlépe investujeme svoje síly, věnujeme-li se službě svým bližním. Don Bosco formuloval cíl své výchovné práce: „Vychovat poctivé občany a dobré křesťany.“ Salesiáni sdílejí toto přesvědčení a pomáhají mladým lidem, aby hledali smysl života i mimo vlastní každodenní zkušenost. Proto usilují nejen o prosociální výchovu, nýbrž také o výchovu svědomí, přičemž mravní normy, k nimž salesiáni vychovávají, vycházejí z židovsko-křesťanské tradice dekalogu a přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. Salesiáni nerealizují svoje poslání sami, ale v rámci širokého hnutí mládeže, jež se sdružuje do různých organizací, které se odvolávají na odkaz Dona Boska. Většina salesiánských institucí (nejznámější jsou salesiánská střediska mládeže) realizuje jak výchovné, tak sociální programy. Těžištěm těchto programů jsou oratoře a kluby, tedy zařízení (či součásti salesiánských středisek), která pracují na principu otevřenosti (v rámci sociálních služeb mluvíme o „nízkoprahovosti“). Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jakož i otevřené kluby při domech dětí a mládeže nemohou používat obvyklé pedagogické metody, ale musejí používat takové metody práce s mládeží, 8 ANIMACE které umožní osobní i skupinové doprovázení mladých lidí v rámci návštěvy oratoře či klubu, případně v rámci dalších aktivit mimo zařízení (tábory, výlety atp.). Vzhledem k tomu, že v České republice zatím není rozvinuta metodika pro takový typ práce, vycházejí salesiáni a ostatní pracovníci salesiánských zařízení do značné míry z metod individuální sociální práce, které však jsou spíše vhodné pro poradenskou činnost či pro řešení konkrétních sociálních problémů. Pro práci s otevřenou skupinou návštěvníků středisek se hodí spíše metody animační, které se realizují zejména v románských zemích, ve Švýcarsku a v trochu odlišné formě také ve Velké Británii a dalších zemích. Rozvoj animačních metod sahá do šedesátých let 20. století, kdy pedagogové i sociální pracovníci začali vnímat, že jak školní výchova, tak i činnost tradičních mládežnických organizací zasahují stále méně mladých lidí, kteří potřebují pomoc k tomu, aby se zapojili do společnosti. Animační metody vznikly na poli sociální práce a v první polovině sedmdesátých let se rozšířily po západní Evropě – animace byla dokonce plošně doporučena Evropskou komisí. Ve stejné době se začaly aplikovat principy animace také v pedagogice: v Německu se rozvinula „animace volnočasové kultury“ a v Itálii – v návaznosti na salesiány – tzv. kulturní animace, kromě toho se ve Velké Británii rozvinula nová koncepce práce s mládeží pod názvem „informal education“. Vzhledem k tomu, že animační přístup koresponduje jak se sou- časným sociálním posláním salesiánů, tak i s preventivním systé- mem Dona Boska, jeví se jako vhodný teoretický základ pro rozvoj nových metod práce v salesiánských střediscích. Knížka, kterou máte v ruce, poskytuje základní informace o animaci a různých jejích formách, a to s důrazem na výchovně zamě- řenou (kulturní) animaci. Vzhledem k tomu, že tato knížka vznikla jako učebnice, obsahuje didaktické dodatky – otázky a úkoly 9 Úvod na konci každé kapitoly. Základ této knihy však tvoří informace o animaci, které autor shromáždil, analyzoval a zasadil do kontextu pedagogiky volného času, aby ukázal cestu k aplikaci animace v našem prostředí. Děkuji především kolegům z katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se podí- leli na výzkumu této oblasti (Mgr. Anna Dudová, Mgr. Richard Macků) a spolu se mnou v roce 2011 publikovali základní teze obsažené v této knize.1 Dále bych chtěl poděkovat Salesiánské provincii Praha, která mi umožnila studijní pobyt na Papežské salesiánské univerzitě v Římě, kde byly v roce 2010 položeny základy pro tuto publikaci. Nakonec bych rád poděkoval také občanskému sdružení SADBA a všem dalším, kteří umožnili realizaci tohoto projektu. Tato kniha je určena jak pro salesiánské animátory, tak i pro všechny další odborníky v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce, které zajímá metodika práce v otevřených klubech a nízkoprahových zařízeních.

Praha léto 2013 doc. Michal Kaplánek

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes