//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

M. Kaplánek: Výchova v salesiánskem duchu (cz)

Bez názvu - 1Pokus vytvořit něco jako „rukověť salesiánské výchovy“ je troufalý a riskantní počin. Je to však moje odpověď na nouzi, kterou pociťují čeští salesiáni a jejich spolupracovníci. Odborník neznalý našich poměrů by možná očekával, že se za dvacet let svobodného rozvoje salesiánského díla musel už etablovat tým specialistů, kteří vytvoří reprezentativní vědecké dílo jako teoretický podklad pro salesiánskou praxi. Bohužel tomu tak není. V posledních dvou desetiletích sice byla přeložena většina aktuálních dokumentů salesiánské kongregace, některé z nich byly oficiálně vydány, jiné jsou přístupné na webových stránkách; vyšla řada prací životopisného a spirituálního charakteru, jako např. životopisy dona Boska, jeho matky Markéty, Marie Mazzarellové a dalších osobností salesiánské rodiny. Přesto nemáme – kromě pojednání Jaroslava Kopeckého o preventivním systému a několika překladů významných, vesměs italských autorů – žádnou česky psanou odbornou literaturu, která by se zabývala salesiánským stylem výchovy.

Tato situace mě přivedla k tomu, že jsem si dodal odvahy a shromáždil, uspořádal a nově promyslel své vlastní úvahy o salesiánské výchově a pastoraci. Některá témata ve mně zrála deset až patnáct let, jiná jsou výsledkem aktuálního hledání zdrojů metodiky  salesiánské práce.

Na prečítanie alebo stiahnutie TU!

Didaktický komentář k použití knížky „Výchova v salesiánském duchu“ pro kurz vzdělávání animátorů

 

Příručka o salesiánské výchově a pastoraci „Výchova v salesiánském duchu“ obsahuje několik tématických okruhů, které mohou tvořit samostatné výukové jednotky:

1) Don Bosco a jeho preventivní systém

2) Teologické principy salesiánské výchovy

3) Metodické principy salesiánské výchovy

4) Historické pozadí vzniku salesiánských středisek

5) Evangelizace

Při zpracovávání těchto témat je možné – za pomoci uvedené knížky – postupovat následujícím způsobem.

 

Téma č. 1: Don Bosco a jeho preventivní systém

Předpoklad: znalost životopisu dona Boska (minimálně na základě filmu)

Cíl: Účastníci budou schopni pomocí jednotlivých úryvků ze života a z myšlenkového odkazu dona Boska identifikovat základní principy preventivního systému (rozum, laskavost, náboženství) a vysvětlit současným jazykem, co tyto principy znamenají.

 

Obsah:

 • opakování základních životopisných údajů o donu Boskovi (1.1.1, 19-21)
 • atmosféra první oratoře: líčení první oratoře ze životopisu DB, vysvětlení vývoje, který pak následoval (1.1.3, 26-27); jak tento vývoj hodnotil DB (Dopis z Říma)
 • jednotlivé principy salesiánské výchovy (2, 31-36)
  • k principu „rozumnosti“ uvést z života DB příklady jeho argumentace chlapcům, proč je „ctnost krásná“
  • k principu „náboženství“ uvést z života DB příklady jeho promluv o zpovědi a přijímání, případně příklady jeho přístupu k těmto svátostem
  • k principu „laskavosti“ uvést příslušné pasáže z Dopisu z Říma a vysvětlit heslo „Studia di farti amare“

 

Metodické návrhy:

Na začátek je možné vybrat z filmu o donu Boskovi (nebo z životopisu dona Boska) příslušný oddíl, který líčí atmosféru první oratoře; přitom zadat účastníkům úkoly, aby identifikovali vlastnosti dona Boska (jaký byl ke klukům, co pro něj bylo důležité). Potom je možné v případě potřeby zasadit tyto zkušenosti do historických souvislostí života dona Boska (o které roky se jednalo, připomenout celý život DB).

Dalším krokem je výklad o vývoji salesiánského díla (26-27), což by bylo vhodné okořenit příkladem drilu v církevních internátech v 1. polovině 20. století. DB ovšem již za svého života na tento směr vývoje reagoval – vybrat a komentovat příslušné pasáže z Dopisu z Říma.

Po přestávce se znovu ve skupinové práci vrátit k otázce, jak projevovat vhodným způsobem lásku k dětem, o které mluví DB v listě z Říma.

Závěrečná část se věnuje výkladu tří principů preventivního systému (31-36)

Téma 2: Teologické principy salesiánské výchovy

Alternativní název: Čemu věřil don Bosco a čemu věříme my

Cíl: Účastníci pochopí některé základní principy současného teologického paradigmatu, z něhož vychází Tonelliho koncepce „pastorale giovanile“. Jedná se o tyto principy: 1. Bůh miluje člověka tak, jak jej stvořil (miluje život); 2. Bůh člověku důvěřuje a dává mu svobodu; 3. Boží království se již začalo uskutečňovat, i když zde ještě není v plnosti; 4. Služba člověku (tedy i problémovým mladým lidem) patří k poslání církve (srov. s. 38)

 

Obsah:

 • náboženské postoje dona Boska a jejich dobová podmíněnost
  • co to znamenalo „poctivý občan a dobrý křesťan“ (24-25, 37-38)
  • strukturace, dobová podmíněnost (39)
 • některá klíčová témata křesťanství, na které se dnes díváme jinak než v době dona Boska
  • představa o Bohu (3.2, 40-43)
  • Boží království (3.3, 43-46)
  • vazba na církev (3.4, 46-49)
  • role náboženské praxe v salesiánské výchově (3.5, 51-53)

 

Metodické návrhy:

Na začátek pro ilustraci přečíst některé kázání DB z životopisu, zeptat se účastníků na jejich dojem (ani není nutné na začátku říci, že je autorem DB), poté kriticky okomentovat. Pokračovat krátkým výkladem o církevní a společenské situaci v Itálii v 19. století. Může následovat práce ve skupinách založená na samostatné (a poté společné) reflexi některých bodů ze s. 24. Na závěr diskuse prezentovat interpretaci na s. 37-39. Čtyři klíčová témata (představa o Bohu, Boží království, vazba na církev, role náboženské praxe) je třeba probrat každé zvlášť a do hloubky, ovšem jinak s věřícími animátory a jinak s nevěřícími. Pro obě skupiny je stejně důležité téma 3.2 (Představa o Bohu); pro věřící je pak důležité teologicky reflektovat pojem „Boží království“, pro nevěřící spíše témata „Víra a svoboda“ a „Život z víry“. Pro téma „Představa o Bohu“ se nabízí jako vhodná forma namalovat (nebo jinak symbolicky ztvárnit) setkání člověka s Ježíšem; a následně reflektovat, „kdo je pro mě Ježíš“ (kamarád, autorita, Bůh) a jaký k němu mám vztah (žádný, respekt, strach, důvěru, lásku). Je možné pracovat také s jinou reprezentací Boha než s představou osoby Ježíše, ale to by mohlo svádět k velké abstrakci.

Téma 3: Metodické principy salesiánské výchovy

Cíl: Účastníci pochopí, že salesiánská výchova není vázaná na jednotlivé metody. Současně se však seznámí s koncepcí animace, která se jeví jako velmi dobře použitelná právě pro otevřenou práci s mládeží.

 

Obsah:

 • úvod: co jsou to salesiánská střediska (6.1, 93-97)
 • metody pedagogiky a soc.práce používané u salesiánů (5.1, 76-78)
 • otevřená práce u salesiánů (5.2,78-82)
 • metody nedirektivní výchovy (5.3, 82-92)

 

Metodické návrhy:

Na začátek by bylo vhodné zařadit nějaký reklamní film nebo jiné materiály seznamující se salesiánskými středisky a s další salesiánskou činností; pro pochopení kontextu rovněž ze zahraničí. Dále strukturovat činnost salesiánů na duchovně pastorační (spirituální), pedagogickou a sociální (přičemž všechny tyto oblasti patří do pastorace!). Ve třech skupinách mohou účastníci sami hledat, které metody používají (sociální, výchovné a duchovně-pastorační), což ovšem předpokládá předtím teoretický výklad o metodách (např. podle obecné pedagogiky). Prezentace kapitoly 5.3 musí vycházet z úvodu a podkapitoly 5.3.2, což by mělo umožnit účastníkům pochopit, proč nás zajímají především metody animace a informální edukace. K ozřejmění metody animace je možné použít některé prvky ze skripta na webových stránkách Katedry pedagogiky TF JU (katedry – katedra pedagogiky – výuka – Michal Kaplánek). Jako užitečné se jeví zejména práce s tématem „zralý přístup k světu mládeže“ (viz starý příklad o školním výletě) a prezentaci obsahující projektový přístup k pastoraci mládeže.

Téma 4: Historické pozadí vzniku salesiánských středisek

Cíl: Účastníci pochopí vývoj salesiánského díla a zejména důvody, které vedly k tomu, že dnes salesiáni v ČR pracují zejména ve farnostech a střediscích.

 

Obsah:

 • principy vývoje (4, 55-56)
 • priority při volbě pastorační činnosti salesiánů (4.1,57-60)
 • dějiny salesiánů v ČR (4.2, 61-71; 6.2,97-99)

 

Metodické návrhy:

Vyučující (vedoucí) nejdříve zopakuje skutečnosti známé z vývoje salesiánského díla ve světě (srov. 25-29), poté následuje beseda o práci salesiánů za totality (předcházet může jako domácí příprava četba podkapitoly 4.2.1 (61-63), případně brožurky o Štěpánu Trochtovi, knížky „Chaloupky“ atd. Po přestávce následuje reflexe vývoje po r. 1989 (63-67, 97-99), poté výklad kritérií dle kap. 4.1 a na závěr skupinová práce na základě modifikovaných otázek vycházejících ze současných dilemat salesiánů vyjádřených na s. 71. Po skupinové práci by mělo následovat krátké shrnutí.

Téma 5: Evangelizace

Cíl: Účastníci pochopí zásadu „evangelizzare educando e educare evangelizzando“.

 

Obsah:

 • pojem evangelizace (7.2.1, 106-107)
 • evangelizace v salesiánské tradici (7.2.2, 108)
 • mladí lidé a náboženství (7.1.2, 104-106)
 • evangelizace v sekularizované společnosti (7.2.3,109-110)

 

Metodické návrhy:

Je možné začít výkladem: yýchodiskem je touha sdílet víru (s. 47-48), pojem evangelizace z tohoto východiska vychází, ale jeho současné chápání (dle EN) je širší a hlubší (nejen misie, ale především naše vlastní vnitřní změna). Pak může následovat diskuse o tom, oč se chceme s dětmi dělit. Na to může navazovat výklad, jak chápe salesiánská tradice propojení víra-lidství. Dále samostatná či skupinová práce, jejímž obsahem by bylo hledání odpovědí na otázky na vztah současných mladých lidí (spolužáků animátorů) k náboženství. Závěrečná část by byla diskusí o možnostech evangelizace v sekularizované společnosti.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

 • 0
 • 8 899 572
 • 474 751