//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

PREkONávANiE SEBA A SvOjich hRANíc

M g R . gy M E R S k á M A R t i N A , M g R . kO ž u c h B R A N i S l Av, M g R . k R š š á kO vá E vA  TU

obsah 3 Úvod 5

teoretické východiská osobnostno-sociálnej výchovy v kocke 6 Gymerská Martina, Kožuch Branislav osobnostná a sociálna výchova Mladých ľudí 7 téMatické okruhy osv 8 cesty osv k MladýM ľuďoM 10 didaktický cyklus osv 11 základné Metodické PrincíPy osv 13 Metódy osv 14 Pravidlá Psychickej bezPečnosti 16

teoretické základy kurzu – Prekonávanie seba a svojich hraníc 19 Gymerská Martina, Kožuch Branislav stanovovanie životných cieľov ako teMatická oblasť PrograMov osv 20 tvoríM si svoju budÚcnosť 22 volíM si stratégiu 24 Môj Plán rozvoja 25 na ceste za svojiMi snaMi 26 PoPis vybraných aktivít kurzu 29 Gymerská Martina, Krššáková Eva zoznaM aktivít 30 Úvodné aktivity k otvoreniu alebo k ukončeniu jednotlivých blokov 31 osvedčené rozohrievačky 34 veľké aktivity s teMatikou Plánovania budÚcnosti 38 drobné hry s rôznyM zaMeraníM 47 sPätná väzba 52

Použitá a doPoručená literatÚra 53

Prílohy 53 Pracovný list „Moje sny“ 55 Pracovný list „Moja sieť hodnôt“ 56 zoznaM cieľových hodnôt 57 Pracovný list „lexikón slávnych osobností“ 59 Pracovný list „Moja zóna učenia“ 63 Pracovný list „Plán osobného rozvoja“ 64 Pracovný list „Môj osobný tréner“ 65 Pracovný list „nikdy sa nevzdávaj“ 66

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes