//
you're reading...

RudyK.: Dobrodružstvo animátora

RudyK.: Dobrodružstvo animátora – 9. PREVENTÍVNE

1304_529442907103909_466565010_n

      Zaiste si o ňom z úst saleziánov veľa počul a zároveň máš z neho najväčší galimatiáš. „O čom to vlastne stále rozprávajú? Mohli by mi to už konečne vysvetliť trochu zrozumiteľnejšie a jednoducho…“ Pokúsim sa o to, i keď si uvedomujem, že sa tu pohybujem po veľmi náročnej a namáhavej strane vrcholu. Dali by sa totižto o ňom písať celé strany…

Preventívny systém je akýmsi tajným a veľmi účinným „tajným tromfom“ don Bosca, jeho  výchovy a jeho saleziánov. Žiadne strachy, nie je to žiadne „štátne tajomstvo“, alebo tajný recept výroby… Prečo o ňom teda tak málo ľudí hovorí a ešte menej o ňom vie? Jednoducho preto, že je dosť náročný na osobu vychovávateľa, ale napriek tomu dosahuje veľké výchovné výsledky.

Don Bosco pri svojej práci používal na svoju dobu ozaj výnimočné a perfektné spôsoby výchovy. Mnohé zo svojich fínt dostal či odkukal od iných (jeho mama Margita, sv. František Saleský – od neho dostali saleziáni svoje meno, sv. Filip Neri, …), na iné prišiel sám praxou a skúsenosťami. Sám don Bosco neskôr píše: „Ani neviem, že by som mal nejaký systém. Vždy som sa riadil tým, čo mi vnukol môj rozum a vnuknutie zhora.“

O preventívnom systéme sa nedá hovoriť ako o nejakej technike, ktorú sa po mojom krátkom kurze naučíš za osem hodín… . Preventívny systém totižto preniká celý náš život, je našou saleziánskou spiritualitou (duchovnosťou), je našim povolaním a ako animátor, ktorému ide o to isté, máš na nej účasť i ty sám. V preventívnom systéme ide o to, aby chlapec bol šťastný tu na zemi a tiež i v nebi. Je to systém lásky, ktorá sprevádza povzbudzuje a pomáha, aby chlapec dosiahol to najväčšie šťastie. Dalo by sa povedať, že všetky tieto stránky, ktoré si doteraz prečítal boli malou časťou preventívneho systému – boli pokusom rozmeniť ho na konkrétne situácie, v ktorých sa nachádzaš.

 

Čím sa preventívny systém líši od iných?

Všetky výchovné systémy, ktoré v dejinách poznáme sa v základných rysoch zlučujú do dvoch. Je ním systém represívny a preventívny. Sleduj, aký je v nich rozdiel…

 Represívny systém:

–          predloží svoje pravidlá.

–          dozerá na ich dodržiavanie a priestupky trestá.

–          predstavený (vychovávateľ, učiteľ, …) je prísny, vyhýba sa blízkemu vzťahu s vychovávaným, aby nestratil svoju autoritu.

–          zachováva si  odstup, objaví sa, len keď treba trestať. (nezriedka používa telesné tresty)

–          tento systém je ľahký pre vychovávateľa a ťažký pre vychovávaného.

 Preventívny systém:

–          predloží a vysvetlí pravidlá.

–          nielen dozerá, ale stará sa, aby sa pravidlá  dodržiavali a to tak, že počíta s mladíckou nerozvážnosťou, a preto sa usiluje všetkým prípadným priestupkom predísť.

–          prostriedkom k tomu je mu láskavá prítomnosť a účasť na ich živote, autorita je založená na láske.

–          vytvára s vychovávaným chlapcom priateľstvo, systém je ľahší pre chlapca a ťažší pre jeho vychovávateľa (animátora).

Základný rozdiel medzi týmito  systémami je v prístupe k zlu. Preventívny systém sa snaží zlu predchádzať, nedať možnosť jeho vzniku a zmariť každú príležitosť naň, vytváraním dobrých prostredí… . Čo je veľmi dôležité – vychováva samotné svedomie chlapca, aby sa pre dobro dokázal rozhodovať sám.

Represívny systém vychováva prostredníctvom stíhania zla rôznymi trestami (ak to urobíš, nevylížeš sa z toho!)

Preventívny systém sa opiera o tri pevné piliere.

 Rozum múdrosť ako dar naučí vychovávateľa:

–          myslieť vopred (predvídať). Znamená to pripraviť si dôkladne jednotlivé akcie. Predvídať situácie a reakcie, znamená to nadobudnúť si aj dostatok vedomostí. (opäť tá škola…)

–          myslieť v prítomnej situácii. Byť si vedomý, že  v každom chlapcovi, aj zanedbanom a zlom, je vnútorná túžba stať sa dobrým. Múdrosť je vedieť počítať i s Božou milosťou.

–          myslieť dodatočne. Znamená vedieť sa z danej situácie aj poučiť. Preto by nemalo po každej akcii, stretku, chýbať zhodnotenie vydarených a nevydarených vecí s následným poučením sa z nich. Môže ti viac pomôcť, ak si budeš takéto zhodnotenie akcie robiť i písomne.

 Náboženstvo – Don Bosco netúžil po náboženstve „akože“… . On so svojim zmyslom pre prax a jednoduchosť, sústredil sa na život v modlitbe, sviatosť zmierenia (spoveď), eucharistiu (Svätá omša) a úctu k Panne Márii. Sú to štyri nadprirodzené prostriedky na dosiahnutie svätosti.

 Modlitba – Don Bosco s ňou nevyčkával, bola súčasťou chlapcovho dňa. Štýl bol múdro prispôsobený veku, mentalite a povahe chlapcov. Usiluj sa o to i pri svojich chlapcoch.

– modlitby boli jednoduché, krátke, hlboké, pestré (spev, gitara), prežiarené optimizmom.

 Sviatosť zmierenia – don Bosco ju považuje za základ svojho výchovného systému. Povzbudzuj svojich chlapcov často k sviatosti zmierenia.

– je najčastejším predmetom jeho kázní, večerných sloviek a príhovorov.

– snažil sa v mladých vzbudzovať ovzdušie dôvery a úprimnosti.

– don Bosco nepoznal sviatosť zmierenia bez „duchovného vedenia“. (snaží sa chlapcovi poradiť ako sa stať svätým)

 Eucharistia odporúča každodenné sväté prijímanie

– nijako „nešpehuje“, či jeho chlapci naň chodia. Ak si však všimne, že niektorý z chlapcov už na ňom dlhšie nebol, bez nátlaku ho k nemu jednoducho povzbudí.

– povzbudzuje tiež k častej návšteve kaplnky a sviatostného Spasiteľa.

 Úcta k panne Márii – je u don Bosca zvlášť veľká. Odporúčal chlapcom, aby si od Panny Márie prosili zvlášť tri milosti:

–          nedopustiť sa smrteľného hriechu,

–          zachovať si čnosť čistoty,

–          vyhýbať sa zlým kamarátom.

– okolo don Bosca sa na príhovor Panny Márie dejú zázraky.

– Panna Mária sa stáva jeho druhou mamou, ktorá ho učí, vedie a pomáha mu. Často sa na ňu obracia ako na Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

– u don Bosca sa slávili všetky sviatky Panny Márie, pre chlapcov pripravoval rôzne pobožnosti, deviatniky, … . Zvlášť výrazné to bolo cez mariánske mesiace.

– veľmi odporúčal dennú modlitbu ruženca.

„Vykonali sme veľké veci s pomocou Panny Márie. A mohol som vykonať ešte väčšie, keby som bol mal viac dôvery v Pannu Máriu.“ (don Bosco)

 Láskavosť príklad si bral od sv. Františka Saleského. Vyznačoval sa ňou vždy a všade. Dobrý animátor sa teda má o čo snažiť …

„Jeho láskavosť nás priťahovala, získavala a premieňala naše srdcia.“ (P. Stella)

Ak by som ti tu mal vypočítať kde všade sa u don Bosca láskavosť prejavovala, bola by to veru riadna fuška. Zopár najčastejších príkladov:

–          jeho prenikavý pohľad, ktorý nielen videl, ale i hovoril. Zažil si už niekedy, že si sa na chlapca iba pozrel a on zrazu z výrazu tvojej tváre pochopil? Niečo takého…

–          Súhlasný, alebo nesúhlasný pohyb hlavou. Niekedy nemusíš na chlapcov ani vybehnúť, keď sa do debaty zahrnie niečo nevhodné. Oni to vycítia a ich pohľad nezriedka spočinie na tebe. Skúšajú a pozorujú tvoje reakcie. Niekedy je takéto gesto účinnejšie než tvrdé náhle napomenutie.

–          neustály úsmev na tvári.

–          ochota voči všetkým.

–          vedel podať chlieb.

–          taktiež bol veľmi trpezlivý a vedel znášať chyby, …

Jeho „zbraňou“ bola dôvera a dobrota. Každodenná, pokorná, srdečná a podľa potreby otcovská, priateľská a bratská.

 Ako si získaš dôveru?

–          zaujímaj sa často o to, čo zaujíma chlapca.

–          nevynechaj osobné príležitostné rozhovory.

–          dbaj o svoje prívetivé spôsoby. (nikdy nie autoritatívne, pozor na pretvárku)

 Aká má byť tvoja láskavosť?

–          je to umenie milovať ako prvý. Tak ako Boh. On nás miloval skôr ako sme milovali my jeho.

–          láska úplná. Nie iba jednostranná. Všíma si všetky potreby chlapca (ako sa mu darí v škole, doma, v duchovnom živote, medzi priateľmi, …).

–          láska pravá. Ktorá nielen odmeňuje a potešuje, ale vie aj upozorniť a láskavo trestať. (trest musí byť preniknutý láskou)

–          láska bezvýhradná. Vzťahuje sa na všetkých a zároveň na každého osobitne. Ako animátor si zober za príklad Dobrého pastiera.

–          láska, ktorá vychováva. Nie je to láska, ktorá zväzuje (vedúci chce byť nad chlapcami, prekáža samostatnosti aby lepšie vynikol), ale láska, ktorá vychováva k zrelej samostatnosti a zodpovednosti. Chce, aby sa chlapec naučil rozmýšľať sám, bol iniciatívny a preberal zodpovednosť.

–          láska bez pracovného času. Dáva sa chlapcovi celá a v každej chvíli.

–          láska nadprirodzená. Animátor sa musí usilovať získať náklonnosť chlapca nie pre overenie svojich schopností , ale preto, aby ju mohol odovzdať Bohu.

 

Ako záver tejto kapitoly o preventívnom systéme… – čo bolo a i naďalej je cieľom preventívneho systému?

Nie získať potrebnú disciplínu, ale pomôcť sa chalanom stať čestnými občanmi a dobrými kresťanmi a tak smerovať až k dosiahnutiu svätosti. Don Bosco počítal s mladíckou neskúsenosťou, nerozvážnosťou, ľahkovážnosťou, ktorá nevie ešte domyslieť následky svojho správania. Preto zastával mienku – je lepšie predísť úrazu ako ho liečiť. Spoznaj dobre svojho chlapca. Kto prestane asistovať, stráca schopnosť myslieť preventívne. Nežiadaj nemožné, uspokoj sa s podstatným primerane k danému chlapcovi a jeho schopnostiam. Takto sa ti preventívny systém stane nenahraditeľnou pomôckou všade, kde sa ako animátor svojim nadšením pre mladých môžeš objaviť. Nech ti teda pomáha…

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes