//
you're reading...

RudyK.: Dobrodružstvo animátora

RudyK.: Dobrodružstvo animátora – 9. PREVENTÍVNE

1304_529442907103909_466565010_n

      Zaiste si o ňom z úst saleziánov veľa počul a zároveň máš z neho najväčší galimatiáš. „O čom to vlastne stále rozprávajú? Mohli by mi to už konečne vysvetliť trochu zrozumiteľnejšie a jednoducho…“ Pokúsim sa o to, i keď si uvedomujem, že sa tu pohybujem po veľmi náročnej a namáhavej strane vrcholu. Dali by sa totižto o ňom písať celé strany…

Preventívny systém je akýmsi tajným a veľmi účinným „tajným tromfom“ don Bosca, jeho  výchovy a jeho saleziánov. Žiadne strachy, nie je to žiadne „štátne tajomstvo“, alebo tajný recept výroby… Prečo o ňom teda tak málo ľudí hovorí a ešte menej o ňom vie? Jednoducho preto, že je dosť náročný na osobu vychovávateľa, ale napriek tomu dosahuje veľké výchovné výsledky.

Don Bosco pri svojej práci používal na svoju dobu ozaj výnimočné a perfektné spôsoby výchovy. Mnohé zo svojich fínt dostal či odkukal od iných (jeho mama Margita, sv. František Saleský – od neho dostali saleziáni svoje meno, sv. Filip Neri, …), na iné prišiel sám praxou a skúsenosťami. Sám don Bosco neskôr píše: „Ani neviem, že by som mal nejaký systém. Vždy som sa riadil tým, čo mi vnukol môj rozum a vnuknutie zhora.“

O preventívnom systéme sa nedá hovoriť ako o nejakej technike, ktorú sa po mojom krátkom kurze naučíš za osem hodín… . Preventívny systém totižto preniká celý náš život, je našou saleziánskou spiritualitou (duchovnosťou), je našim povolaním a ako animátor, ktorému ide o to isté, máš na nej účasť i ty sám. V preventívnom systéme ide o to, aby chlapec bol šťastný tu na zemi a tiež i v nebi. Je to systém lásky, ktorá sprevádza povzbudzuje a pomáha, aby chlapec dosiahol to najväčšie šťastie. Dalo by sa povedať, že všetky tieto stránky, ktoré si doteraz prečítal boli malou časťou preventívneho systému – boli pokusom rozmeniť ho na konkrétne situácie, v ktorých sa nachádzaš.

 

Čím sa preventívny systém líši od iných?

Všetky výchovné systémy, ktoré v dejinách poznáme sa v základných rysoch zlučujú do dvoch. Je ním systém represívny a preventívny. Sleduj, aký je v nich rozdiel…

 Represívny systém:

–          predloží svoje pravidlá.

–          dozerá na ich dodržiavanie a priestupky trestá.

–          predstavený (vychovávateľ, učiteľ, …) je prísny, vyhýba sa blízkemu vzťahu s vychovávaným, aby nestratil svoju autoritu.

–          zachováva si  odstup, objaví sa, len keď treba trestať. (nezriedka používa telesné tresty)

–          tento systém je ľahký pre vychovávateľa a ťažký pre vychovávaného.

 Preventívny systém:

–          predloží a vysvetlí pravidlá.

–          nielen dozerá, ale stará sa, aby sa pravidlá  dodržiavali a to tak, že počíta s mladíckou nerozvážnosťou, a preto sa usiluje všetkým prípadným priestupkom predísť.

–          prostriedkom k tomu je mu láskavá prítomnosť a účasť na ich živote, autorita je založená na láske.

–          vytvára s vychovávaným chlapcom priateľstvo, systém je ľahší pre chlapca a ťažší pre jeho vychovávateľa (animátora).

Základný rozdiel medzi týmito  systémami je v prístupe k zlu. Preventívny systém sa snaží zlu predchádzať, nedať možnosť jeho vzniku a zmariť každú príležitosť naň, vytváraním dobrých prostredí… . Čo je veľmi dôležité – vychováva samotné svedomie chlapca, aby sa pre dobro dokázal rozhodovať sám.

Represívny systém vychováva prostredníctvom stíhania zla rôznymi trestami (ak to urobíš, nevylížeš sa z toho!)

Preventívny systém sa opiera o tri pevné piliere.

 Rozum múdrosť ako dar naučí vychovávateľa:

–          myslieť vopred (predvídať). Znamená to pripraviť si dôkladne jednotlivé akcie. Predvídať situácie a reakcie, znamená to nadobudnúť si aj dostatok vedomostí. (opäť tá škola…)

–          myslieť v prítomnej situácii. Byť si vedomý, že  v každom chlapcovi, aj zanedbanom a zlom, je vnútorná túžba stať sa dobrým. Múdrosť je vedieť počítať i s Božou milosťou.

–          myslieť dodatočne. Znamená vedieť sa z danej situácie aj poučiť. Preto by nemalo po každej akcii, stretku, chýbať zhodnotenie vydarených a nevydarených vecí s následným poučením sa z nich. Môže ti viac pomôcť, ak si budeš takéto zhodnotenie akcie robiť i písomne.

 Náboženstvo – Don Bosco netúžil po náboženstve „akože“… . On so svojim zmyslom pre prax a jednoduchosť, sústredil sa na život v modlitbe, sviatosť zmierenia (spoveď), eucharistiu (Svätá omša) a úctu k Panne Márii. Sú to štyri nadprirodzené prostriedky na dosiahnutie svätosti.

 Modlitba – Don Bosco s ňou nevyčkával, bola súčasťou chlapcovho dňa. Štýl bol múdro prispôsobený veku, mentalite a povahe chlapcov. Usiluj sa o to i pri svojich chlapcoch.

– modlitby boli jednoduché, krátke, hlboké, pestré (spev, gitara), prežiarené optimizmom.

 Sviatosť zmierenia – don Bosco ju považuje za základ svojho výchovného systému. Povzbudzuj svojich chlapcov často k sviatosti zmierenia.

– je najčastejším predmetom jeho kázní, večerných sloviek a príhovorov.

– snažil sa v mladých vzbudzovať ovzdušie dôvery a úprimnosti.

– don Bosco nepoznal sviatosť zmierenia bez „duchovného vedenia“. (snaží sa chlapcovi poradiť ako sa stať svätým)

 Eucharistia odporúča každodenné sväté prijímanie

– nijako „nešpehuje“, či jeho chlapci naň chodia. Ak si však všimne, že niektorý z chlapcov už na ňom dlhšie nebol, bez nátlaku ho k nemu jednoducho povzbudí.

– povzbudzuje tiež k častej návšteve kaplnky a sviatostného Spasiteľa.

 Úcta k panne Márii – je u don Bosca zvlášť veľká. Odporúčal chlapcom, aby si od Panny Márie prosili zvlášť tri milosti:

–          nedopustiť sa smrteľného hriechu,

–          zachovať si čnosť čistoty,

–          vyhýbať sa zlým kamarátom.

– okolo don Bosca sa na príhovor Panny Márie dejú zázraky.

– Panna Mária sa stáva jeho druhou mamou, ktorá ho učí, vedie a pomáha mu. Často sa na ňu obracia ako na Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

– u don Bosca sa slávili všetky sviatky Panny Márie, pre chlapcov pripravoval rôzne pobožnosti, deviatniky, … . Zvlášť výrazné to bolo cez mariánske mesiace.

– veľmi odporúčal dennú modlitbu ruženca.

„Vykonali sme veľké veci s pomocou Panny Márie. A mohol som vykonať ešte väčšie, keby som bol mal viac dôvery v Pannu Máriu.“ (don Bosco)

 Láskavosť príklad si bral od sv. Františka Saleského. Vyznačoval sa ňou vždy a všade. Dobrý animátor sa teda má o čo snažiť …

„Jeho láskavosť nás priťahovala, získavala a premieňala naše srdcia.“ (P. Stella)

Ak by som ti tu mal vypočítať kde všade sa u don Bosca láskavosť prejavovala, bola by to veru riadna fuška. Zopár najčastejších príkladov:

–          jeho prenikavý pohľad, ktorý nielen videl, ale i hovoril. Zažil si už niekedy, že si sa na chlapca iba pozrel a on zrazu z výrazu tvojej tváre pochopil? Niečo takého…

–          Súhlasný, alebo nesúhlasný pohyb hlavou. Niekedy nemusíš na chlapcov ani vybehnúť, keď sa do debaty zahrnie niečo nevhodné. Oni to vycítia a ich pohľad nezriedka spočinie na tebe. Skúšajú a pozorujú tvoje reakcie. Niekedy je takéto gesto účinnejšie než tvrdé náhle napomenutie.

–          neustály úsmev na tvári.

–          ochota voči všetkým.

–          vedel podať chlieb.

–          taktiež bol veľmi trpezlivý a vedel znášať chyby, …

Jeho „zbraňou“ bola dôvera a dobrota. Každodenná, pokorná, srdečná a podľa potreby otcovská, priateľská a bratská.

 Ako si získaš dôveru?

–          zaujímaj sa často o to, čo zaujíma chlapca.

–          nevynechaj osobné príležitostné rozhovory.

–          dbaj o svoje prívetivé spôsoby. (nikdy nie autoritatívne, pozor na pretvárku)

 Aká má byť tvoja láskavosť?

–          je to umenie milovať ako prvý. Tak ako Boh. On nás miloval skôr ako sme milovali my jeho.

–          láska úplná. Nie iba jednostranná. Všíma si všetky potreby chlapca (ako sa mu darí v škole, doma, v duchovnom živote, medzi priateľmi, …).

–          láska pravá. Ktorá nielen odmeňuje a potešuje, ale vie aj upozorniť a láskavo trestať. (trest musí byť preniknutý láskou)

–          láska bezvýhradná. Vzťahuje sa na všetkých a zároveň na každého osobitne. Ako animátor si zober za príklad Dobrého pastiera.

–          láska, ktorá vychováva. Nie je to láska, ktorá zväzuje (vedúci chce byť nad chlapcami, prekáža samostatnosti aby lepšie vynikol), ale láska, ktorá vychováva k zrelej samostatnosti a zodpovednosti. Chce, aby sa chlapec naučil rozmýšľať sám, bol iniciatívny a preberal zodpovednosť.

–          láska bez pracovného času. Dáva sa chlapcovi celá a v každej chvíli.

–          láska nadprirodzená. Animátor sa musí usilovať získať náklonnosť chlapca nie pre overenie svojich schopností , ale preto, aby ju mohol odovzdať Bohu.

 

Ako záver tejto kapitoly o preventívnom systéme… – čo bolo a i naďalej je cieľom preventívneho systému?

Nie získať potrebnú disciplínu, ale pomôcť sa chalanom stať čestnými občanmi a dobrými kresťanmi a tak smerovať až k dosiahnutiu svätosti. Don Bosco počítal s mladíckou neskúsenosťou, nerozvážnosťou, ľahkovážnosťou, ktorá nevie ešte domyslieť následky svojho správania. Preto zastával mienku – je lepšie predísť úrazu ako ho liečiť. Spoznaj dobre svojho chlapca. Kto prestane asistovať, stráca schopnosť myslieť preventívne. Nežiadaj nemožné, uspokoj sa s podstatným primerane k danému chlapcovi a jeho schopnostiam. Takto sa ti preventívny systém stane nenahraditeľnou pomôckou všade, kde sa ako animátor svojim nadšením pre mladých môžeš objaviť. Nech ti teda pomáha…

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 480 406
  • Celkom návštevníkov: 409 886