//
you're reading...

Modlitby a pobožnosti

SPYTOVANIE SVEDOMIA podľa desatora

hablaba-con-autoridad

 Ahoj, predstav si, že si veľmi ura­zil svojho najlepšie­ho priate­ľa. Chcel by si to napraviť, no nevieš ako. Keby si sa s ním as­poň mohol stretnúť. A zrazu Ti príde list s takýmto obsahom:

“Pamätáš si na to nádher­ne miesto, kde sme sa často stretávali? To najkrajšie aké si vieš predstaviť. Tak práve tam budem na Teba čakať. Čakal som včera, no budem aj dnes a určite aj zajtra. Dúfam, že prídeš! “

Tak vy­kroč na to veľké dob­rodruž­stvo stretnutia sa s Bo­hom – so svojím najlepším priateľom, ktorého lásku si urazil svojimi hriechmi. To nádherné miesto je tvoja duša. Tak bež, už Ťa čaká…

 1. prikázanie:

  Ja som Pán, tvoj Boh, a preto nebudeš trpieť okrem mňa iných bohov.

  Máš možnosť orientovať sa podľa pravdy, a nie podľa mienky druhých. Máš šancu vložiť svoju dôveru v Boha, a nie do prázdnych a falošných slov ľudí. Máš príležitosť me­rať svoju lásku Božou láskou, a tak čerpať silu a odvahu k zmysluplnému životu.

Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Miluj svojho blížneho ako seba samého. (Mt 22, 37 – 39)

Teoreticky je mojím Bohom Otec, Syn a Duch Svätý. Prakticky je ním to, čomu dávam prvé miesto vo svojich myšlienkach, citoch, kvôli čomu konám svoje skutky, čo mám najradšej.

Čo je u mňa to prvé? Ja sám, niekto z ľudí alebo nejaká vec? Peniaze, moje brucho, moja česť? Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa – koľkým veciam slúžim viac ako Bohu (počítač, mobil, futbalová lopta, discman…)? Ktorej najviac, ktorá vec je na hlavnom oltári u mňa? Ako vyzerajú moje modlitby? Svätá omša? Sviatosti? Usilujem sa poznávať Boha (v modlitbe, v druhých ľudoch, vo Svätom Písme)?  Nehanbím sa za svoje presvedčenie? Neupadol som do stavu zúfalstva, nedôvery v Božiu lásku a milosrdenstvo? Opovážlivo som sa spoliehal na Božie milosrdenstvo a hrešil som s vedomím, že však mi Boh odpustí? Nepripisoval som stvoreným veciam nadprirodzené účinky: povera, veštenie, horoskopy, čarovanie, rôzne talizmany (podkova, zub z medveďa a pod.)?

Nespáchal som hriech svätokrádeže tým, že som v stave ťažkého hriechu pristupoval k sv. príjimaniu, potupením premenených hostií, ukradnutím nejakej veci v kostole alebo na cintoríne?

2. prikázanie:

Nevezmeš meno Božie nadarmo ! (Ex 20,7)

Nebudeš Boha zneužívať ako frázu, ani ako pohodlnú výhovorku, lebo nie je lacnou hračkou, ktorá sa použije a odhodí. Máš možnosť kriticky kontrolovať svoje myšlienky a slová a zmysluplne ich používať v kontakte s ľuďmi. Máš šancu orien­tovať sa podľa Boha a byt’ s ním v kontakte. Máš príležitosť neklamať a nehľadať výhovorky, ale zastávať sa práv druhých.

Každý si chráni svoje meno – svoju česť.  Nesmieme urážať česť nášho Otca. Preto:

 Nevyslovujem meno Boha v hneve, neúctivo, s preklínaním, v spojení s oplzlými výrazmi? Neprisahám krivo?, t.j. prisahám a klamem zároveň? Nepreklínam, alebo s oplzlými výrazmi nevyslovujem meno Panny Márie a svätých? Nerobil som si vtipy zo svätých alebo z náboženských úkonov, obrazov, sôch, krížov, zo Sv. Písma? Ako sa rozprávam s Bohom (roztržito, povrchne, mechanicky)?

  3. prikázanie:  Spomni, aby si deň sviatočný svätil!

 Budeš svätiť nedeľu. Máš možnosť odpočinúť si a zhromaždiť sily. Máš šancu pripomenúť si ciel’ svojho života a neutekať pred sebou. Máš príležitosť spomenúť si na deň, keď Kristus vstal z mŕtvych, a stať sa tak schopnejším života.

Sviatočný deň  mám zasvätiť  Pánovi – odpútať  sa od všetkého, čo ma odťahuje od Boha a odpočinúť si. Preto sú  zakázané namáhavé, hlučné práce a tiež tie, ktorými pohoršujem iných ľudí.

Ťažko zhreším, ak sa bez vážneho dôvodu nezúčastním v ten deň sv. omše alebo prídem neskoro (po Evanjeliu) alebo vynechám niektorú hlavnú časť (obetovanie, premenenie, prijímanie). Ale sv. omša v predvečer  príkazaného sviatku alebo nedele je platná.

Tiež sa vážne prehrešujem, ak som počas sv. omše veľmi nesústredený, vyrušujem ostatných alebo stojím pred kostolom a nesledujem priebeh sv. omše.

Všedné hriechy spácham, ak prídem neskôr ( do Evanjelia ), ak som počas sv. omše roztržitý, myslím na iné veci, ale pritom sledujem sv. omšu.

Venujem vo sviatočné dni viac času Pánovi, rozjímaním, športom, rekreáciou, odpočinkom, čítaním?

Nepremárnil som vzácny čas pri televízore, pri nemiernej zábave alebo športe?

4. prikázanie:

Cti Otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj ! (Ex 20, 12)

 Svoj vzťah k otcovi, matke a každej autorite budeš chápať vo vzťahu k Bohu. Máš možnosť byt’ nezávislý na ľuďoch, pretože si závislý od Boha. Máš šancu milovať dokonca i ľudí, ktorí sú ti nepríjemní. Máš protestovať tam, kde sa zneužíva autorita, kde sa nedbá na Božiu vôľu.

Poslušnosť voči rodičom nás viaže v čase nedospelosti. Úcta a láska  k  ním až do smrti.Ale ak nám rodičia prekážajú intenzívnejšie nábožensky žiť, môžeme im v tejto oblasti, po porade s kňazom odoprieť poslušnosť – pravda, vždy úctivo. Ak ma navádzajú na hriech, nemám poslúchnuť.

Ak si zakladám rodinu, rodičia nemajú právo do tejto rodiny zasahovať (ak  ja nezasahujem do ich práv pri spoločnom bývaní). Ale môžu  mi poradiť. Keď predstavujem svoju slobodu, nikdy to nemá byť bez lásky a úcty k nim.

Poslúcham a ctím si svojich predstavených? Neznižujem ich autoritu posudzovaním, kritizovaním, šomraním, posmechom a pod.? Modlievam sa za svojich rodičov a predstavených? Cením si ich námahu a som im vďačný? Mám pochopenie pre ich slabo­sti? Robím im radosť a pomáham im? Neunikám pred nimi? Viem sa im zdôveriť? Bol som voči nim neláskavý, hnevlivý, hašterivý, neústupný? Zaujímal som sa o ich starosti? Dávam svojím správaním voči rodičom zlý príklad svojim súrodencom? Využíval som peniaze svojich rodičov na nepotrebné a zbytočné veci?

5. prikázanie: Nezabiješ ! (Ex 20, 13)

 Nezabiješ žiadneho človeka. Máš možnosť zahrnúť do svojej lásky svojich blížnych i vzdialených ľudí. Máš pomáhať, aby prestalo zabíjanie slovami, hladom, vojnami. Máš príležitosť šíriť pokoj vo svojom okolí.

Je zakázané priame zabitie nevinného, či už narodeného alebo nenarodeného človeka. Sme povinní chrániť nielen život, ale aj zdravie človeka (svoje i cudzie). A to zdravie telesné i duševné.

Neskracujem niekomu život zarmucovaním, zlým zaobchádzaním,…? Neškodil som si na zdraví  nestarostlivosťou o seba ( preháňanie v práci, nedostatočný spánok, nedostatočné  stravovanie, obliekanie, fajčenie, pitie … ? ) Nevystavoval som nebezpečenstvu života seba alebo iných ( riskovanie pri jazde autom, motocyklom, bicyklom…) Čo sa týka  ublížení na duši: Taký hriech spáchame, na aký sme iného nahovorili. Nahovoril som druhého na hriech? Bol som príliš pohodlný?  Netrávim priveľa času pred zrkadlom alebo pri nákupoch? Existujú ľudia, ktorých nenávidím alebo ktorými pohŕdam a prajem im zlo?  Bol som bezcitný alebo neznášanlivý?

6. prikázanie: Nezosmilníš ! (Ex 20, 14)

Budeš milovať tak, aby ľudia nachádzali u teba istotu a bezpečnosť. Máš možnosť milovať celého človeka, a nie len časť z neho. Máš zodpovednosť dokázať harmóniu svojej lásky slovami a skutkami. Máš šancu nenechávať si svoju lásku pre seba, ale darovať ju ďalej.

Pohlavný pud bol pôvodne pod kontrolou rozumu. Po dedičnom hriechu je však človek  niekedy hnaný týmto pudom k činom, ktoré nie sú rozumné, ba môžu byť až zvrátené . Zneužíva ho a  tak škodí jednotlivcovi aj spoločnosti. Mravná zachovalosť v tejto oblasti sa nazýva čistotou.

Hriechy v tejto oblasti nazývame hriechmi proti čistote –  nečisté myšlienky, túžby, slová, nečisté skutky a pod. Pohlavný pud nie je u každého rovnako silný. Niekto má v tejto oblasti viac problémov, niekto menej. Každý však môže viesť čistý život až do smrti, ak sa  dokáže ovládať.

( S pohlavným pudom je to podobne ako s rádioaktivitou prvku.  Rozpadne sa jeden atóm. V dôsledku toho sa však rozpadnú ďalšie dva.  Potom ale 4, 16, 32, a  rýchlo to rastie. Ak sa včas neurobia radikálne opatrenia, v krátkom čase dôjde k atómovému výbuchu. Tu ide o životy všetkých, čo sú navôkol. Aj s pohlavným pudom je to podobne. Jeden nečistý pohľad na nevhodne oblečené ľudské telo, potom druhý dlhší …  )

Nemyslel som nečisto? Neunáral som sa v týchto myšlienkách? Nepohoršujem iných nevhodným obliekaním alebo rečami? Nepozeral som nečisté časopisy, filmy? Nerobil som nečisté skutky sám so sebou ( sebaukájanie ) ? Odkladám nepríjemnú prácu, štúdium? Nechávam sa ovládať’ svojimi citmi, pudmi alebo sexuálnymi žiadosťami? Som voči osobám opačného pohlavia úctivý a disciplinovaný? Vážim si každé dievča/chlapca? Alebo flirtu­jem a hrám sa so srdcom druhého? Nerobím zo svojho priateľky/a predmet svojho sebectva? Vyhýbam sa myšlienkam, predstavám, čítaniam, filmom, televíznym programom, ktoré by ma mohli viest’ k pádu?

 Už nemôžem ďalej. Hanbím sa. Sklamal som. Ty ma miluješ- a ja som na teba zabudol Tvoja láska mi pôsobí bolesť; Nepozeraj sa na mňa, som poškvrnený, ležím na zemi, nemám už síl Trikrát som volal k Pánovi… Prosil som ho, aby ma toho zbavil, ale on povedal: “Netreba ti nič viac, iba prísľub mojej lásky. Sila sa prejavuje v slabosti… Preto prijímaj každú slabosť, lebo práve keď som slabý, vtedy som silný’. ” (2 Kor 12,10) Ty ma miluješ. Tvoje láska je bez hraníc. Odpusť mi.

 7. prikázanie:

Nepokradneš ! (Ex 20, 15)

 Nevezmeš to, čo ti nepatrí. Nepodvádzaj druhých, aby sa ti lepšie darilo. Máš šancu žiť na tomto svete čestne a zastávať sa tých, ktorí trpia nedostatkom. Máš pomáhať dosiahnuť právo tým ľuďom, ktorým bolo odňaté.

Týmto prikázaním je zakázané zničiť, poškodiť alebo odcudziť niečo, čo patrí  inému, alebo spoločnosti. Stalo sa tak? O čo išlo? O veľkosti hriechu pri krádeži rozhodujú: výška poškodenia a nevôľa poškodeného (ak vec bola pre majiteľa veľmi cenná – napr. spomienka na matku, vzácna kniha, …). Kupovať zbytočnosti je takisto krivdou voči tým, ktorí nemajú potrebné veci, lebo to, čo mám, nepatrí len mne. Nadbytok patrí núdznym a chudobným. Škodu sme vždy povinní nahradiť!

Dobre zaobchádzam so svojimi vecami? Šetrím si ich a viem ich udržiavať? Je mi ťažko rozdávať svoju prácu, svoj čas, svoje vedomosti, majetok, seba samého? Vrátil som načas požičané knihy, platne, časopisy a iné veci, ktoré mi nepatria? Som na svoj majetok príliš naviazaný a háklivý?

Zverujem sa do Tvojich rúk, rob so mnou, čo chceš Stvoril si ma pre seba čo chceš, aby som robil? Poď so mnou po svojej ceste Chcem byt’ tým, kým ma chceš mat’, a všetkým tým, pre čo ma chceš utvoriť: Nehovorím: “Pôjdem za Tebou, kamkoľvek pôjdeš”, lebo som slabý. Ale chcem ísť’ za Tebou a prosím o silu na tento deň.

8. prikázanie: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu! (Ex 20, 16)

Nebudeš hovoriť o svojom blížnom nič zlé. Máš možnosť zastať sa druhého, hoci má iný názor ako ty. Máš šancu žiť bez predsudkov s ľuďmi  inej rasy, národnosti a svetonázoru. Máš chrániť svojho blížneho pred zlými rečami, intrigami a pred tými, ktorí zabíjajú slovami.

Toto prikázanie chráni česť našu i  česť blížneho. Zakazuje všetko, čo túto dôveru k človeku ničí.

Bezdôvodne podozrievam iných? Ohováram? To je  bezdôvodne rozprávať o skutočných chybách blížneho ( Len láske je dovolené hovoriť o chybách blížneho, t.j. láske, ktorá tým chce chybiacemu pomôcť napr. tým, že hovoríme o chybách blížneho tomu, kto mu môže pomôcť ). Osočujem? To znamená šíriť nepravdivostí o blížnom. Som povinný to odvolať. Prezradil som  zverené alebo úradné tajomstvo a ublížil som tak na majetku alebo cti blížnemu? Oklamal  som niekoho? Viem sa zmieriť? Trvám neústupne na svojom názore? Myslím si, že všetko najlepšie viem a rozumiem? Úprimne hľadám pravdu? Hovorím vždy pravdu? Zveličujem chyby iných? Nadávam spolužiakom, priateľom a súrodencom? Hovorím urážlivo a neovládam sa? Bol som vtipný a duchaplný na úkor druhých? Zo­smiešnil som ich a urazil? Zranil som ich iróniou?

 9. prikázanie: Nepožiadaš manželku blížneho svojho ! (Dt 22, 30)

 Nebudeš chcieť to, čo je majetkom druhého. Máš možnosť priať druhému to, čo má: krásny deň, pekný byt, dobré auto, dosť peňazí. Máš mu pomáhať, aby svoj majetok používal pre ľudí, a nie proti nim. Máš šancu dosiahnuť svojimi prostried­kami to najlepšie: tíšiť vo svete hlad každého druhu.

 Príliš si zakladám na blahobyte? Nerozhadzujem peniaze? Moje výdavky za sladkosti, zábavu, oblečenie sú primerané? Študujem pravidelne a svedomito? Vyrušujem a rozčuľujem svojich učiteľov? Učím sa len preto, že musím, alebo aj kvôli sebe? Nie som lakomý? Používam to, čo mám výlučne pre seba? Zostávam kresťanom aj v škole a partii? Zachovával som mieru pri sledovaní televízie, pri počúvaní hudby, pri čítaní alebo ľahkej zábave? Hovorím pričasto o tom, čo som dokázal?

Čo je láska, poznali sme z toho, že Ježiš položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? (1 Jn 3, l6 – 17)

10. prikázanie : Nepožiadaš majetok blížneho svojho ani ničoho, čo jeho je!

Nebudeš závidieť svojmu nadanému spolužiakovi, svojmu susedovi, úspešnejšiemu kolegovi. Máš možnosť stať sa dob­rým partnerom svojich blížnych, a nemyslieť pri tom úzkostlivo sám na seba. Môžeš sa bez závisti tešiť z úspechu druhého, a tak rozmnožovať radosť. Si zodpovedný poznať svoje nadanie a využívať ho pre druhých.

Mám čas pre druhých? Starám sa o ich ťažkosti? Odmietam ľahkomyseľne prosiaceho? – Robím rád druhým radosť? Zmýšľam o dru­hých dobre? Márnim svoj čas zbytočnosťami? Dbám o svoje telo a jeho čistotu, čo je prejavom lásky voči sebe i druhým? Závidím druhým ich postavenie a úspechy? Som ochotný odpúšťať a ospravedlniť sa druhým za svoje chyby? Som namyslený, tvrdohlavý, pokrytecký, prudký, prchký, nevrlý, mrzutý? Dokážem uznať druhého? Viem prijať’ mienku iného? Som pri športe bezohľadný a málo kamarátsky?

Bože, Ty nie si vplyvná osobnosť z vyšších kruhov; ani počítač, ktorý kdesi vo výpočtovom stredisku nad oblakmi spracúva neškodné hriechy. Ty si odpúšťajúca láska. Keď pre Teba nemám čas, aby som Ťa miloval, keď nemám čas pre ľudí, potom bolo všetko náhlenie nadarmo. Všetok čas je Tvoj čas. Ty vieš, aké je moje srdce, Ty vieš, či Ťa milujem. Nech radosť môjho srdca je radosťou z tvojej lásky. Chcel by som zmýšľať ako Ty. Zľutuj sa nado mnou a zmocni sa ma – môjho srdca, všetkých mojich síl, aby som žil pre Teba.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes